Mbaipy he'ẽ

Mbaipy he'ẽ ha'e peteĩ tembi'u he'ẽmbýva oje'uséva ha héva tetãyguára rembi'u Paraguaigua; peteĩ tembi'upaha hetereíva ojejapoóva avati ku'ígui ha oñemohe'ẽva eíra hũme.

Avati ku'i.

Aporã

Ndahasyiete ijejapo ha ikatu oñembosako'i kóicha:

1. Emoĩ asuka michimi peteĩ japepópe ha ehapy. Eha'arõ heseve

2. Upe rire, emoĩ kamby pype ha eha'arõ oñepyrũ haku.

3. Upépe epoi pype michimimi avati ku'i ha eipyvu kyre'ỹ.

4. Emoĩ pype eíra hũ, juky michimi, narã pire ku'i ha “canela”

5. Eipyvu ha eheja tojy 5 aravo'i rupi.

6. Ikatu emoĩ mba'yrúpe ha eheja ho'ysã he'u hag̃ua.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.