Añete

Añete niko ojehu ijojávo pe mba'e oje'éva ha pe mba'e ojehúva, mba'e ha'etéva heko añeteguáva. Ndaijojáiramo pe oje'éva ha pe ojehúva oiko japu. Tembiasa ha'etéva oñemombe'úva oikoiteháicha, oñemokañy'ỹre ha oñemoambue'ỹre mba'eve. Heta oñemorandu añete rehe pe arandupykuaaty ha pe tupãkuaaty, upéicha avei jajuhu ko ñe'ẽngue ñañemoarandúvo papapykuaápe ha tembikuaatýpe.

Añete ha Japu ojapo Alfred Stevens, 1857-66.

Aristóteles ojepy'amongetávo añete rehe he'i:[1]

Ja'érõ pe ha'etévagui pe ndaha'éiva, térã ja'érõ pe ndaha'éiva ha'eteha, upéva ijapu; ja'érõ pe ha'etéva ha'eteha, ha pe ndaha'éiva ndaha'eiha, upéva iñañete

Aristóteles. Met., T, 7, 1011 b 26-8

Oje'érõ peteĩ ñande rapichágui heko añeteguaha he'ise hekopotĩha ha hekoporãha.

Mandu'apy

  1. David, Marion (2005). "Correspondence Theory of Truth" in Stanford Encyclopedia of Philosophy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.