نوزدهم فروردین

فروردین
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱ 
هجری‌ شمسی ماهان


نوزدیه فروردین خورشیدی موساویˇ با 4 پنجیکˇ گالشی تقویم .

پنجیک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 
گالشی ماهان

19 فروردین - ایران تقویم رسمی مین آغاز سال جا 19 روز ردا بو و به اونه تومانا بستن ۳46 روز (سال عادی مین) یا 345 روز (سال کبیسه مین) بمانسته.

ایتفاقان

تولدان

مرگان

بیرون پیوندان

هجری شمسی ماهان

فروردین  اردیبهشت  خرداد  تیر  مرداد  شهریور  مهر  آبان  آذر  دی  بهمن  ایسفند

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.