Liosta Ball-Pàrlamaid na h-Alba, 2003-2007

Iuchair: Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba Pàrtaidh Libearal Democratach na h-Alba Pàrtaidh Làbarach na h-Alba Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Pàrtaidh Uaine na h-Alba Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Scottish Senior Citizens Unity Party Neo-eisimeileach
Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Uilleam Aitken Tòraidh Glaschu
Anndra Ardbuckle Pàrtaidh Libearal Democratach Alba Mheadhanach agus Fìobh
Jackie Baillie Pàrtaidh Làbarach Dùn Bhreatainn
Ridseard Baker Pàrtaidh Làbarach Ear-Thuath na h-Alba
Chris Ballance Pàrtaidh Uaine na h-Alba Alba a Deas
Marc Ballard Pàrtaidh Uaine na h-Alba Lodainn
Scott Barrie Pàrtaidh Làbarach Dùn Phàrlain an Iar
Sarah Boyack Pàrtaidh Làborach Meadhan Dhùn Èideann
Rhona Brankin Pàrtaidh Làbarach Meadhan Lodainn
Eideard Brocklebank Tòraidh Alba Mheadhanach agus Fìobh
Uilleam de Buitlear Pàrtaidh Làborach Glaschu Anniesland
Ròsanna Choineagan Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Peairt
Cathaidh Craigie Pàrtaidh Làborach Comar nan Allt agus Cill Saidhe
Brùs Creamhain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Meadhan-Alba is Fìobha
Susan Deacon Pàrtaidh Làbarach Dùn Èideann an Ear agus Baile nam Feusgan
Lewis Dòmhnallach Pàrtaidh Làbarach Obar Dheathain Meadhain
Seumas Dùbhghlas-Hamalton Tòraidh Lodainn
Eilidh Eadie Pàrtaidh Làbarach Dùn Phàrlain an Ear
Fearghas MacEoghainn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Inbhir Nis an Ear, Inbhir Narann agus Loch Abar
Mairead NicEoghainn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Moireabh
Linda Fabiani Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Meadhan na h-Alba
Cailean Fox Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Lodainn
Murchadh Friseal Tòraidh Alba Mheadhanach agus Fìobh
Phil Gallie Tòraidh Alba a Deas
Cairistìona Ghreumach Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba a Deas
Rob MacGiobain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba A' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan
Karen Gillon Pàrtaidh Làbarach Dail Chluaidh
Marlyn Glen Pàrtaidh Làbarach Ear-Thuath na h-Alba
Trish Godman Pàrtaidh Làbarach Siorrachd Rinn Friù an Iar
Annabel Goldie Tòraidh Alba an Iar
Roban Harper Pàrtaidh Uaine na h-Alba Lodainn
Pàdraig Harvie Pàrtaidh Uaine na h-Alba Glaschu
Iain Home Robasdan Pàrtaidh Làbarach Lodainn an Ear
Janis Hughes Pàrtaidh Làbarach Glaschu An Ruadh Ghleann
Fiona Hyslop Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Lodainn
Adhamh Ingram Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba a Deas
Gòrdan Jackson Pàrtaidh Làbarach Glaschu Baile a' Ghobhainn
Sylvia Jackson Pàrtaidh Làbarach Sruighlea
Carolyn Leacaidh Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Meadhan na h-Alba
Ridseard Lochhead Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Ear-Thuath na h-Alba
Seòras Lyon Pàrtaidh Libearal Democratach Earra-Ghaidheal agus Bòid
Iain Mac a' Ghobhainn Pàrtaidh Libearal Democratach Fìobha an Ear-Thuath
Brùs Mac a' Phì Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba an Iar
Tom Mac an Aba Pàrtaidh Làbarach Hamalton a Deas Ministear airson Ionmhais
Frang Mac an Bhiataigh Pàrtaidh Làbarach Glaschu Baile Sheadna
Coinneach Mac an Tòisich Pàrtaidh Làbarach A' Choille Shear
Moireach Mac an Tòisich Tòraidh Alba an Iar
Des Mac an Ultaigh Pàrtaidh Làbarach Bruaich Chluaidh agus Muileann Dhaibhidh
Brian MacAdhaimh Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Obar Dheathain a Tuath
Coinneach MacAsgaill Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Lodainn
Mìcheal MacBhàtair Pàrtaidh Làbarach Glaschu Coille Chart
Seac MacConaill Pàrtaidh Làbarach Tobar na Màthar agus Wishaw Priomh-mhinistear
Dàibhidh MacDhàibhidh Tòraidh Ear-Thuath na h-Alba
Ùisdean MacEanraig Pàrtaidh Làbarach Pàislig a Deas
Ailig MacFhearghais Tòraidh Gall-Ghaidhealaibh agus Bràigh Nid
Dòmhnall MacGoraidh Pàrtaidh Libearal Democratach Meadhan na h-Alba
Jamie MacGriogair Tòraidh A' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan
Ailig MacIain Tòraidh Ear-Thuath na h-Alba
Anndra MacilleChiar Pàrtaidh Làbarach Cille Brìde an Ear
Raibeart MacilleDhuinn Pàrtaidh Libearal Democratach Glaschu
Dàibhidh MacillEidich Tòraidh Dùn Èideann Pentlands
Mìcheal MacMhathain Pàrtaidh Làbarach Hamalton a Tuath agus Bellshill
Mìcheal MacMhathain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Meadhan na h-Alba
Donnchadh MacNèill Pàrtaidh Làbarach Grianaig agus Inbhir Chluaidh
Stiùbhart MacSuail Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba an Iar
Ailean MacUilleim Pàrtaidh Làbarach Coineagan a Tuath
Tricia Màrabhaig Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba Mheadhanach agus Fìobh
Caimbeul Màrtainn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba an Iar
Pòl Màrtainn Pàrtaidh Làbarach Glaschu Springburn
Seumas Mather Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba A' Ghàidhealachd agus na h-Eileanan
Cairistìona May Pàrtaidh Làbarach Meadhan Fìobha
Elaine Mhoireach Pàrtaidh Làbarach Dùn Phris
Nanette Milne Tòraidh Ear-Thuath na h-Alba
Mairead Mitchell Tòraidh Meadhan na h-Alba
Alasdair Moireasdan Pàrtaidh Làbarach Na h-Eileanan Siar
Brian Monteith Tòraidh Alba Mheadhanach agus Fìobh
Alasdair Morgan Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba a Deas
Dàibhidh Mundell Tòraidh Alba a Deas
Rosemary Ní Bhroin Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Alba a Deas
Rosaidh Ní Chathàin Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Glaschu
Frangag Ní Chorràin Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Alba an Iar
Mairead Ní Chorràin Pàrtaidh Làbarach Glaschu Baillieston
Màiri Ní Mhaolagàin Pàrtaidh Làbarach Gleann Iucha
Màiri Ní Sgannlàin Tòraidh A' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan
Elaine Nic a' Ghobhainn Pàrtaidh Làbarach Coatbridge agus Chryston
Seòna Nic a' Bhàird Pàrtaidh Uaine na h-Alba Ear-Thuath na h-Alba
Mairead Nic a' Ghobhainn Pàrtaidh Libearal Democratach Dùn Èideann an Iar
Sìne Nic an Tuairneir Neo-eisimeileach Srath Cheilbhin agus Cille Phàdraig Ùr
Wendy Nic Alasdair Pàrtaidh Làborach Pàislig a Tuath
Margo Nic Dhòmhnaill Neo-eisimeileach Lodainn
Marilyn NicDhunLèibhe Pàrtaidh Làborach Cathair Challdainn
Patricia NicFhearghais Pàrtaidh Làborach Glaschu Maryhill Ministear airson Turasachd, Cultar agus Spòrs
Cèit NicillEathain Pàrtaidh Làborach Dùn Dèagh an Iar
Sandra NicilleBhàin Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Glaschu
Maureen NicilleMhaoil Pàrtaidh Làborach A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan
Seonag NicLaomainn Pàrtaidh Làborach Glaschu Pollok
Pauline NicNèill Pàrtaidh Làborach Glaschu Ceilbhin
Cathaidh NicSheumais Pàrtaidh Làborach Carraig, Cumnag agus Srath Dhùin Ministear airson Ceartas
Mairead NicSheumais Pàrtaidh Làborach Cill Mhearnaig agus Lughdan
Ailig Nèill Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba Mheadhanach
Dennis Ó Ceannubhàin Neo-eisimeileach Eaglais Bhreac an Iar
Ros Ó Finnaí Pàrtaidh Libearal Democratach Alba an Iar Ministear airson Àrainneachd agus Leasachadh Dùthcha
Bristow Ó Maoldúin Pàrtaidh Làbarach Baile Dhùn Lèibhe
Tomaidh Ó Sirideàin Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Glaschu
Irene Oldfather Pàrtaidh Làbarach Coineagan a Deas
Peadar Peacock Pàrtaidh Làbarach A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan Ministear airson Foghlam and Daoine Òg
Cathaidh Peattie Pàrtaidh Làborach Eaglais Bhreac an Ear
Mìcheal Pringle Pàrtaidh Libearal Democratach Dùn Èideann a Deas
Jeremy Purvis Pàrtaidh Libearal Democratach Srath Thuaidh, Eadaraig agus Srath Labhdair
Nora Radcliffe Pàrtaidh Libearal Democratach Gòrdan
Seòras Reid Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Ochaill
Seòna Robasdan Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Dùn Dèagh an Ear
Eòghan Robasdan Pàrtaidh Liberal Democratach Rosbrog agus Siorrachd Bearaig
Iain Fearchar Rothach Pàrtaidh Libearal Democratach Ros, An t-Eilean Sgitheanach agus Inbhir Nis an Iar
Mìcheal Rumbles Pàrtaidh Libearal Democratach Siorrachd Obar Dheathain an Iar agus Cinn Chàrdainn
Marc Ruskell Pàrtaidh Uaine na h-Alba Meadhan-Alba is Fìobha
Eleanor Scott Pàrtaidh Uaine na h-Alba A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan
Iain Scott Tòraidh Inbhir Air
Tàmhais Scott Pàrtaidh Libearal Democratach Sealtainn Leas-mhinistear an Ionmhais agus Seirbheisean Poblach
Calum Siosalach Pàrtaidh Làbarach Dùn Èideann a Tuath agus Lìte
Nicol MacStèaphain Pàrtaidh Libearal Democratach Obar Dheathain a Deas Ministear na Còmhdhail
Stiùbhart MacStiophain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Banbh is Buchan
Seumas Stone Pàrtaidh Libearal Democratach Gallaibh, Cataibh agus Ros an Ear
Nicola Sturgeon Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Glaschu Leas-cheannard dhen Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Iain Swinburne Scottish Senior Citizens Unity Party Alba Mheadhanach


Iain MacShuibhne Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Taobh Tatha a Tuath
Seumas Uallas Pàrtaidh Libearal Democratach Arcaibh Leas-Phrìomh-Mhinistear
Anndra Welsh Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Aonghas
Karen Whitefield Pàrtaidh Làbarach Àrd Ruigh agus Shotts
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.