Facail agus ràdhan Gàidhlig 'sa Ghearmailtis

Faic cuideachd deasbad ann an Talla a' Bhaile.

A

 • An/a' - der/die/das
 • Ach - aber
 • Agus - und
 • Ag òl - trinken
 • Aig - bei
 • Ainm - Name
 • Airgead - Geld
 • Airson - für, um zu
 • Am bruidhinn thu (Cànan)?- Sprichst du ( Sprache )?
 • An dràsta - jetzt
 • An urrainn - können, fähig sein (mar ceist)
 • Ann an - in, im
 • A' bheil thu à/às..? - Bist du aus..?
 • A-màireach - morgen
 • As aonais - ohne
 • Athair - Vater

B

 • Baile - Stadt
 • Barrachd - mehr
 • Bean - Frau
 • Bha ( mi ann) - War (ich in)
 • A bheil thu bho - Bist du von
 • Bho - von
 • Bliadhna - Jahr
 • Boireannach - Dame
 • Boireann (modhal) - weiblich
 • Boireannaich - Damen
 • Bràthair - Bruder
 • Breàgha - schön

C

 • Cànan - Sprache
 • Càite - Wo
 • Caraid - Freund
 • Ceithir - vier
 • Chan eil - ist nicht (Verneinung)
 • Chan eil mi a' tuigsinn - Ich verstehe nicht
 • Chan eil mi gad thuigsinn - Ich verstehe dich nicht
 • Chì mi thu a-rithist - Auf Wiedersehen (Ich sehe dich wieder)
 • Ciamar a tha thu? - Wie geht es Dir ?
 • Ciamar - Wie
 • Clann - Kinder
 • Cosg - kosten
 • Cuin - Wann

D

 • Dè - Was
 • Dè tha thu ag iarraidh? - Was willst du?
 • Dè an t-ainm a th' oirt? - Wie heißt du?/Was ist dein Name?
 • Dè a bhios tu a' dèanamh? - Was tust du?
 • Dè an t-obair a th' agad? - Was machst du?/Was ist deine Arbeit?
 • Dèanamh - machen/tun
 • Deoch - Getränk
 • Do - nach

E

 • È - er

F

 • Faic - sehen
 • Feasgar math - Guten Abend
 • Fir - Herr, Mann
 • Fireann (modhal)- männlich
 • (Nas) Fhearr - Besser

G

 • Gabh mo lethsgeul - Entschuldigung
 • Goireasan - Toiletten
 • Gu - Nach
 • Gu mì-fhoirteanach - Leider nicht/unglücklicher Weise

I

 • Ì - sie

L

 • Latha - Tag
 • Latha Math - Guten Tag
 • Leatsa - mit dir

M

 • Madainn - Morgen
 • Madainn Mhath - Guten Morgen
 • Maighstear - Herr
 • Màireach - morgen
 • Math - gut
 • Mathair - Mutter
 • Mì-fhoirteanach - Leider nicht/unglücklicherweise
 • (Mi) Fhèin - ich selbst
 • Mo - mein/meine
 • Mòr - gross/grosser/grosses
 • Mas e ur toil e - Bitte

N

 • Naoi - Neun
 • Nas Fhearr - besser

O

 • Oidhche - Nacht
 • Oidhche Mhath - Gute Nacht
 • Obair - arbeiten
 • Obair (Dreuchd) - Arbeit

P

 • Pàrant - Eltern
 • Poilis - Polizei
 • Piuthar - Schwester

R

 • Rud beag - ein bisschen

S

 • Sàraichte - langweilig
 • 'Se m' ainm - Ich heiße/Mein Name ist
 • Sinn - wir

T

 • Taigh - Haus
 • Taigh-òsda - Hotel
 • Taigh bheag - Toilette
 • Tapadh leibh/leat - Danke
 • Tha mi - Ich bin
 • Tha mi duilich - Es tut mir leid
 • Thu - du
 • Thus cuideachd? - Du auch?
 • Tuigsinn - verstehen
 • Trì - Drei

U

 • Uabhasach ( Gu mòr) - schrecklich, ach cuideachd leis a' chiall: sehr
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.