Comunn Gàidhlig Inbhir Nis

'S e buidheann sòisealta a th' ann an Comunn Gàidhlig Inbhir Nis a tha ag iarraidh Gàidhlig a bhrosnachadh.

Tha bun-reachd a' chomainn (no 'comh-shuidheachadh' mar a th' aca air) bho 1871 ag ràdh gur e rùn a' Chomuinn

"Na buill a dhèanamh iomlan 's a' Ghàidhlig; cinneas Cànaine, Bàrdachd agus Ciùil na Gàidhealtachd; Bàrdachd, Seanachas, Sgeulachd, Leabhraichean agus Sgrìobhanna 's a' chànain sin a thèarnadh o dhearmad; Leabhar-lann a chur suas ann am baile Inbhir-Nis de leabhraichibh agus sgrìobhannaibh - ann an cànain sam bith - a bhuineas do Chàileachd, Ionnsachadh, Eachdraidheachd agus Sheanachasaibh nan Gàidheal, no do thairbhe na Gàidhealtachd; còir agus cliù nan Gàidheal a dhìon; agus na Gàidheil a shoirbheachadh a ghnàth ce b'e àit' am bi iad."[1]


Ceannardan a' Chomuinn

BliadhnaPàtranCeannIar-chinnClèireach UrramachRùnaireIonmhasairComhairleBàrdPìobaireLeabharlannaiche
1888[2] Mackintosh of Mackintosh Bailie Alex. Mackenzie

Duncan Campbell

Alex. MacBain, M.A.

William Mackay, Solicitor Duncan Mackintosh, Bank of Scotland Duncan Mackintosh, Bank of Scotland Rev. G. W. Mackay

William Gunn

Bailie Charles Mackay

John Mackenzie

William Macdonald

Mrs Mary Mackellar Pipe-Major Alex. Maclennan John Whyte
1889[2] Sir Henry C. Macandrew Rev. Thomas Sinton

William Gunn

Bailie Alex. Mackenzie

William Mackay, Solicitor Duncan Mackintosh, Bank of Scotland Duncan Mackintosh, Bank of Scotland Alex. MacBain, M.A.Duncan Campbell

Bailie Charles Mackay

John Macdonald

Donald Fraser of Millburn

Mrs Mary Mackellar Pipe-Major Alex. Maclennan William Fraser
1931H.R.H. The Earl of InvernessSir Murdoch MacDonaldJ. J. Galbraith
Evan M. Barron
Hugh A. Fraser
Prof. W. J. WatsonAlex. N. NicolsonAlex. N. NicolsonD. J. MacLeod,
Colonel MacArthur
Donald Graham
Ex-Treasurer Young
William Mackay
An t-Urr. Dòmhnall MacEachairnPipe-Major John MacDonaldAlex. N. Nicolson
1932H.R.H. The Earl of InvernessThe Countess of CromartieJ. J. Galbraith
Evan M. Barron
Hugh A. Fraser
Prof. W. J. WatsonAlex. N. NicolsonAlex. N. NicolsonD. J. MacLeod,
Colonel MacArthur
Donald Graham
Ex-Treasurer Young
William Mackay
An t-Urr. Dòmhnall MacEachairnPipe-Major John MacDonaldAlex. N. Nicolson
1933H.R.H. The Earl of InvernessSir Alex. MacEwanJ. J. Galbraith
Evan M. Barron
Hugh A. Fraser
Prof. W. J. WatsonAlex. N. NicolsonAlex. N. NicolsonD. J. MacLeod,
Colonel MacArthur
Donald Graham
Ex-Treasurer Young
William Mackay
An t-Urr. Dòmhnall MacEachairnPipe-Major John MacDonaldAlex. N. Nicolson
1939Ball-sampaillJ. J. GalbraithBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaill
1940Ball-sampaillJ. J. GalbraithBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaill
1941Ball-sampaillJ. J. GalbraithBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaillBall-sampaill
BliadhnaCeannardCeannardan UrramachCeannardanCathraicheRùnaireIonmhasairComhairleBàrdPìobaireLeabharlannaiche
2013Sheriff Roderick John MacLeodMr Hugh Barron
Dr John MacInnes
Mr Roderick MacCrimmon
Mr John F Munro
Rev Dr Roderick Macleod
Mr Alec Graham
Mr Roderick Balfour
Dr E. Mairi MacArthur
Mrs Anne Soutar
Mr Murdo CampbellMiss Alice MacDonaldMr Donald N MacLeodBall-sampaillMgr Maoilios CaimbeulDr Angus MacDonald
Mr Ronald MacLean
Dr Donald John MacLeod

Foillseachaidhean a' Chomuinn

Bidh an Comunn a' foillseachadh nan òraidean leis an tiotal Transactions of the Gaelic Society of Inverness. Gheibhear liosta den na h-òraidean air an làrach-lìon.

Leabharlann a' Chomuinn

Tha stòras luachmhor aig Comunn Gàidhlig Inbhis Nis de leabhraichean a chaidh a thional thar nam bliadhnaichean. Tha mu 2,500 leabhar sa chruinneachadh, a' gabhail a-steach sgrìobhaidhean mu eachdraidh na Gàidhealtachd agus leabhraichean Gàidhlig, sean agus nuadh.

Gheibhear catalog air na tha am broinn an stòrais air làrach-lìon a' Chomuinn.

Tha Leabharlann Inbhir Nis, as leth a' Chomuinn, ga chumail ann an Farraline Park, Inbhir Nis. Gheibh buill den Chomunn chun nan sgeilpichean le sealltainn an cairt ballrachd. Faodaidh daoine eile leabhraichean iarraidh agus thèid an toirt thuca. Chan fhaodar na leabhraichean a thoirt a-mach air iasad ge-tà. Ma tha daoine a tha a' fuireach sa chòrr de dh'Alba ag iarraidh leabhar, gheibh an leabharlann as fhaisge orra e dhaibh tron sgeama iasadan eadar-leabharlainn.

Iomraidhean

  1. (1941) Transactions of the Gaelic Society of Inverness XXXVI (1931-1933) Inverness: Northern Counties Newspaper
  2. (1890) Transactions of the Gaelic Society of Inverness XV (1888-1889) Inverness: Northern Chronicle. Na h-ainmean mar a nochd iad an-seo.

Ceanglaichean a-mach

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.