Ceapa-mhara

Is e a tha ann an Ceapa-mhara inneal sonraichte ri rusgadh foidean fheòir far bruaich mona (an ullachadh airson buan na mona) neo far cluan. Tha lann triantach mòr aige agus samhach mu 600mm anns an fhad, le slat-laimhe thar a cheann.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.