Cùirt an Fhearainn

ʼS e cùirt a réir lagh na h-Albann a tha ann an Cùirt an Fhearainn (Beurla: The Land Court). Tha e stéidhte ann an Dùn Éideann. ʼS e cùirt chuspaireil a thʼ innte, aʼ déiligeadh ri deasbadan eadar morairean fearainn agus luchd-gabhaltais, croitean agus croitearan.

Chaidh an Siorram Ruaraidh Iain MacLeòid a stèidheachadh mar Chathraiche ùr Chùirt an Fhearainn, leis an tiotal ùr, am Morair Minginis, air an 17mh Dàmhair 2014.

Ceanglaichean a-mach

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.