Buadhair

Airson "buadhar", faic cac

Tha Buadhair (Beurla adjective) a’ ciallachadh facal a bheir tuairisgeul air ainmear, neo a leasaicheas a chiall. Se buadhairean a tha ann am facail mar “mòr”, “gorm”, “sgith” 7c.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.