Am Mòd Nàiseanta Rìoghail

'S e am Mòd Nàiseanta Rìoghail am prìomh thachartas cultarach ann an saoghal na Gàidhlig, a rèir An Comunn Gàidhealach, am buidhean a chuir am Mòd air bhonn ann an 1874.

B'e tachartas fairpaiseach neo-dhreuchdail, do dh'òigridh agus inbhich, a th'anns a Mhòd. Tha farsaingeachd de cho-fharpaisean ann, m. e.: co-fharpaisean beul-aithris, seinn 's an t-seann nòs, òrain Gàidhlig is còisirean Gàidhlig, ceòl traidiseanta, co-fharpaisean ionnstramaidean, a' gabhail a-steach fidheall, a' Phìob Mhòr, clàrsach amsaa. Bidh co-fharpaisean ann air litreachas, leughadh bàrdachd no a' Bhìobaill cuideachd.

Bidh iomain agus ball-coise ann cuideachd agus bidh prògram eadar dhealaichte ann gach bliadhna, air Iomall a' Mhòid, le ceòl, bùthan-obrach agus òraidean. Bidh na co-fharpaisean a' tarraing mòran dhaoine chun a' Mhòid. Mar is trice bidh na h-àireamhan gu math àrd, gu h-àraid ann am farpaisean na cloinne.

Leis an t-sianal ùr bidh am Mòd ri fhaicinn air BBC Alba.

Ionadan

Bliadhna Àite Làithean Fios agus ceanglaichean
2024 An t-Òban an Dàmhair
2023 Pàislig an Dàmhair
2022 Peairt[1] an Dàmhair
2021 Inbhir Nis[2] 8-17 an Dàmhair Mòd Nàiseanta 2021
2020 -- Covid-19
2019 Glaschu[3] 11-19 an Dàmhair Mòd Ghlaschu 2019
2018 Dùn Omhain 12-20 an Dàmhair Facebook
2017 An Gearasdan, Loch Abar 13-21 an Dàmhair Facebook
2016 Na h-Eileanan Siar 14-22 an Dàmhair Facebook
2015 An t-Òban[4] 9-17 an Dàmhair Mòd an Òbain 2015; Facebook; BBC; Toraidhean
2014 Inbhir Nis 10-18 an Dàmhair Mòd Inbhir Nis 2014; Toraidhean
2013 Pàislig 11-19 an Dàmhair Mòd Phàislig 2013 (WA); Toraidhean
2012 Dùn Omhain 12-20 an Dàmhair Toraidhean
2011 Na h-Eileanan Siar 14-22 an Dàmhair Toraidhean
2010 Inbhir Theòrsa 8-16 an Dàmhair Toraidhean


2009 An t-Òban 9-17 an Dàmhair Toraidhean
2008 An Eaglais Bhreac 10-18 an Dàmhair Scotsman (Gàidhlig); Mod na h-Eaglaise Brice 2008 (WA)
2007 An Gearasdan, Loch Abar 12-20 an Dàmhair
2006 Dùn Omhain 13-21 an Dàmhair
2005 Na h-Eileanan Siar 14-22 an Dàmhair Toraidhean (WA)
2004 Peairt 8-16 an Dàmhair Toraidhean (WA)
2003 An t-Òban 10-18 an Dàmhair An 100mh Mòd; Toraidhean (WA)
2002 An Leargaidh Ghallda 11-19 an Dàmhair Toraidhean (WA)
2001 Steòrnabhagh 12-20 an Dàmhair Mòd nan Eilean Siar 2001 (WA); Toraidhean (WA)
2000 Dùn Omhain 13-21 an Dàmhair Mòd Dhùn Omhain 2000 (WA); Toraidhean (WA)


1999 An Gearasdan, Loch Abar 8-16 an Dàmhair
1998 An t-Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse 9-17 an Dàmhair
1997 Inbhir Nis 10-18 an Dàmhair
1996 Blàr Ghobharaidh 11-19 an Dàmhair
1995 Goillspidh, Cataibh 13-21 an Dàmhair
1994 Dùn Omhain 7-15 an Dàmhair
1993 An Àrd Ruigh 15-23 an Dàmhair
1992 An t-Òban 9-17 an Dàmhair
1991 Inbhir Pheofharain 11-19 an Dàmhair
1990 Baile Ghobhainn, Glaschu 12-20 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran


1989 Steòrnabhagh 7-11 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran Prògram a' Mhòid
1988 Glaschu Mòd TSB, aig an SECC; BBC: Bliadhna nan Òran
1987 Sruighlea BBC: Bliadhna nan Òran
1986 Dùn Éideann BBC: Bliadhna nan Òran
1985 An Gearasdan, Loch Abar BBC: Bliadhna nan Òran
1984 Inbhir Nis BBC: Bliadhna nan Òran
1983 Tobar na Màthar BBC: Bliadhna nan Òran
1982 An t-Eilean Sgitheanach BBC: Bliadhna nan Òran
1981 An Gearasdan, Loch Abar BBC: Bliadhna nan Òran
1980 Peairt BBC: Bliadhna nan Òran


1979 Steòrnabhagh BBC: Bliadhna nan Òran
1978 An t-Òban BBC: Bliadhna nan Òran
1977 Goillspidh, Cataibh 6-14 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1976 Obar Dheathain 11-15 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1975 Cille Bhrìghde an Ear 6-10 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1974 Dùn Deagh 3-11 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1973 Inbhir Àir 4-7 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1972 Inbhir Nis BBC: Bliadhna nan Òran
1971 Sruighlea 7-15 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1970 An t-Òban 1-9 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran


1969 An Aghaidh Mhór 16-24 an Dàmahair BBC: Bliadhna nan Òran
1968 Dùn Omhain 8-11 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1967 Glaschu 3-6 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1966 Inbhir Nis 11-14 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1965 An Leargaidh Ghallda 5-8 an Dàmhair
1964 Obar Dheathain 6-9 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1963 Peairt 1-4 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1962 An t-Òban 2-5 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1961 Sruighlea 10-13 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1960 Dùn Éideann 4-7 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran


1959 Dùn Deagh 13-16 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1958 Glaschu 28(?) an t-Sultain - 3 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1957 Inbhir Nis 1(?)-4 an Dàmhair
1956 An Leargaidh Ghallda 1-5 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1955 Obar Dheathain 26-30 an t-Sultain
1954 Peairt 5-8 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1953 An t-Òban 13-16 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1952 Baile Bhòid 7-10 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1951 Dùn Éideann 2-5 an Dàmhair
1950 Dùn Omhain 3-6 an Dàmhair


1949 Inbhir Nis 4-7 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1948 Glaschu 28 an t-Sultain - 1 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1947 Peairt 30 an t-Sultain - 3 an Dàmhair
1946 Obar Dheathain 24-27 an t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1945 -- An Dàrna Cogadh
1944 -- An Dàrna Cogadh
1943 -- An Dàrna Cogadh
1942 -- An Dàrna Cogadh
1941 -- An Dàrna Cogadh
1940 -- An Dàrna Cogadh
1939 -- An Dàrna Cogadh
1938 Glaschu 27-30 an t-Sultain
1937 Dùn Deagh 28 an t-Sultain - 1 an Dàmhair
1936 Inbhir Nis 22-25 an t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1935 Dùn Éideann 24-27 an t-Sultain
1934 An t-Òban 25-28 an t-Sultain
1933 Glaschu 26-29 an t-Sultain
1932 An Gearasdan 4-7 an Dàmhair
1931 Inbhir Pheofharain 22-25 an t-Sultain Chaidh Comunn na Clàrsaich a chur air bonn; BBC: Bliadhna nan Òran
1930 Dùn Omhain 23-26 an t-Sultain


1929 Peairt 1-4 an Dàmhair
1928 Inbhir Nis 26-28 an t-Sultain
1927 An Gearasdan 4-7 an Dàmhair
1926 An t-Òban 28 an t-Sultain - 1 an Dàmhair
1925 Grianaig 23-25 an t-Sultain
1924 Peairt 30 an t-Sultain - 3 an Dàmhair
1923 Inbhir Nis 25-28 an t-Sultain
1922 An Gearasdan 27-29 an t-Sultain
1921 Glaschu 28-30 an t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1920 An t-Òban 23-24 an t-Sultain


1919 Dùn Éideann 9-10 an Dàmhair
1918 -- An Cogadh Mòr
1917 -- An Cogadh Mòr
1916 -- An Cogadh Mòr
1915 -- An Cogadh Mòr
1914 -- An Cogadh Mòr
1913 Dùn Deagh 17-19 An t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1912 Inbhir Nis 25-27 An t-Sultain
1911 Glaschu 27-29 an t-Sultain
1910 Dùn Éideann 5-7 an Dàmhair


1909 Sruighlea 22-24 an t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1908 Baile Bhòid 23-25 an t-Sultain
1907 Glaschu 25-27 an t-Sultain
1906 An t-Òban 26-28 an t-Sultain
1905 Inbhir Pheofharain 19-20 an t-Sultain
1904 Grianaig 21-22 an t-Sultain
1903 Inbhir Nis 24 an t-Sultain
1902 Dùn Deagh 25 an t-Sultain
1901 Glaschu 19 an t-Sultain
1900 Peairt 29 an t-Samhain[5]


1899 Dùn Éideann 5 an Dàmhair
1898 An t-Òban 13 an t-Sultain
1897 Inbhir Nis 15 an t-Sultain
1896 Peairt 23 an Dàmhair
1895 Glaschu 25 an Dàmhair
1894 An t-Òban 11 an t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1893 An t-Òban 12 an t-Sultain Celtic Monthly
1892 An t-Òban 13 an t-Sultain A’ chiad Mhòd

Farpaisean móra

Faic cuideachd

Iomraidhean

  1. Mòd ann am Peairt an 2021
  2. Mòd 2020 an Inbhir Nis
  3. BBC Alba Naidheachdan 2015-10-16: Mòd 2019 an Glaschu
  4. BBC Alba Naidheachdan 2015-10-08: An t-Òban deiseil son a' Mhòid
  5. Inverness Courier 1900-08-07 “Perth - 9th annual mod or gathering postponed until November”

Ceanglaichean a-mach


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.