Ainmean Gàidhealach

Ainmean Boireanta

AinmBunachasEug-samhaileanDaoine ainmeilIomraidhean
Ailios[1]
Aimil[2]Aimili[3]
Aingealag [2][3]
AnabalAnabladh[2][2]
Anna[1] [2] [3]
Barbara [2][3]Barabal[3]
Barabel[4]
Beathag[2][3][5]
Beitidh[2]
Beitiris[2][3]
Borgach
Brianag
BrìghdeBrìde[4][5]
Cairìne[2]
Cairistìne [2][3]
Caitir[3]
Catrìona[4]Caitriana[3]Catrìona NicGumaraid
Caoimhe
Caointiorn
Catriona
Ceana
Ceanag
Ceit[2]
Ciorsdan[2] [4]
DearbhailDiorbhail
Diorbhàil
Dearshul
Deòiridh[3]
DeònaidSeònaid[2]
Diana[2][3]
Diorbhàil[2][4][5]Diormhorguil[2]
Diorbhail[3]
Diorbhorguil[5]
Doileag
Dolaidh
Ealasaid[2][3][4]
Eamhair[2][3]
Eilidh [2][3][4]Eilidh Eadie
Eiligina[2]Eiliginn[3]
Eimhir
Eiric[3]
EithneEithne
Fionnaghal[2][3][4][5]
Fionnghuala
Frangag[2][4]Fràngag[3]
Frangan[4]
Giorsal[2] [3][4]
Gormal
Gràinne
Greudach
Iseabal [2] [3][4]
Latharna
Liùsaidh[2] [3][4]
Lùereis[2] [3]
Mairearad[2] [3][4]
Màiri[2] [3]Maire[2]Màiri I, Ban-rìgh na h-Alba
Màiri II Shasainn is Alba
Màiri Mhòr nan Òran
Màiri nighean Alasdair Ruaidh
Malamhìn [3][4]Malmhìn
Marsali [2]Marsail [3][4]
Meadhbh
Milrèad[2]Milread[3]
Moire[4]Moire
Moireach[3][4]
Mòr[2][3][5]
Mòrag[2][5]
Mordag
Muireall[2][3][4][5]
Mùirne
Oighrig[2][3][4][5]Eighrig[5]
Peigi
Raonaid[5]Raonaild[2][5]
Rachall[2]
Raónaild[3]
Rebeca[2]
Ròs
Seàrlaid
Seònaid[2][3][4]Seòna, Seonag
Deònaid[2]
Seòna Nic a' Bhàird
Seonag NicLaomainn
Sidheag
SìleasCilis [2]
Silis[3]
Sìlis[4]
Sìne[2][3][4]
Sìonag[4]
Siubhan[2][3][4]Siobhan
Siùsan[2][3]
Slàine
Slàinidh
Slàinte
Sorcha[2][3][4][5]
TeàrlagTearlag[4]
Uilemhin[2]
Una[2][5]Ùna [3]

Ainmean Fireanta

A

AinmBunachasEug-
samhailean
Ainmean
meanbhach
Adhamh[6][4][5]Eabhra: אֲדָמָה "adamah"Àdhamh[7]Adaidh[5][8]
Adhamhnan[4][5]Ainm Gàidhlig: bho 'Adhamh beag'[5]Eódhanan
Eódhanag[7]
Ailbeart[6]Ghearmanach: Adalbert
Ailbhe [7]Seann Ghaeilge: "albho"
Ailean[4][5][6]Ainm Ceilteach: "creig"
Ailpean[7]Facal Chruithneach: "geal"Ailpein[4][5][6]
Alasdair[6][4][5]Greugais: Αλέξανδρος (Aléxandros)
Amhlaidh[4][8]Seann-Lochlannais: ÁleifrAmhlaigh[7]
Amhla[7]
Amhladh
Anndra[5][8][7]Greugais: Ανδρέας (Andreas).Aindrea[6][4][5]
Aindreas[7]
Anndrais[7]
Angaidh[7]Ainm GàidhligAngan[7]
Aodh[7]Seann Ghaeilge: ÁedAoidh[6]
Ùisdean[6]
Aoidhean [9]
Aodhán
Aodhagan[7]Seann Ghaeilge
Aodhan[7]Seann Ghaeilge: ÁedánAoghann [6]
Edan
Aodhán
Aodhann
Aodhagan
Aonghas[6][4][5]Seann Ghaeilge: ÓengusAonghusAngaidh
Aonghasan
AonghasanAinm GàidhligAodhagán
Arailt[4]Seann Ghearmanach: "Harja" is "Walda"Haral
Harailt[5]
Art[6]Seann fhacal Ghàidhlig: "art"Airt
Artagan
Artan[7]
Artair
Artair[6][4][5]Ainm Ceilteach: Arto-rīg-iosArt
Athairne[10]Ainm Gàidhlig

B

AinmBunachasEug-
samhailean
Ainmean
meanbhach
Bairrfhionn[11]
Bàncho[6]
Baodan[7]Ainm Gàidhlig
Baoithein[7]Ainm Gàidhlig
Barr[7]Ainm Gàidhlig
Barra[10][7]Ainm Gàidhlig
Bearach[7]Ainm Gàidhlig
Bearchan[7]Ainm Gàidhlig
Bearnard[6][10]Seann Ghearmanach: "ber(n)" is "hard"
Beathan[7][10][12]Bhon fhacal Gàidhlig "beatha"
Beatan[11]
Bhaltair[10][7][6][8]Seann Ghearmanach: "wald" is "heri, hari"Bhàtair[10]
Bhàtar[7]
Blàr[11]Ainm Gàidhlig
Blàthan[7]Ainm Gàidhlig: Bláán
Boisil[7]Greugais: Βασιλειος (Basileios)
Bran[11]Seann GhaeilgeBranan [11]
Brandubh[11]Seann Ghaeilge: "fitheach dubh"
Breacan[7]Ainm Gàidhlig
Breasal[7]Gaeilge
Brian[12]Seann fhacal Ceilteach
Brianann[7]Seann Ghaeilge: "Bréanainn"; Laideann: "Brendanus"
Bruadar[7]Ainm Gàidhlig
Brus[7][10]Ainm Nòrmannach

C

AinmBunachasEug-
samhailean
Ainmean
meanbhach
Cailbhin[11]Cainnt Nòrmannach: "fear beag maol"
Cailean[6] [4][5]Ainm Gàidhlig: "cuilean"
Cairbre[7]Ainm Gàidhlig: "carbadair"
Calman[7]
Calum[4][5][6]Ainm Gàidhlig airson Columba (Laideann)Colum[11]Caluman[11]
CamranAinm Gàidhlig: "cam" is "sròn"
Caoilte[10]Seann Ghaeilge: "casan luath"
Caointean[6][7]Laideann: QuintinusCuintean[6]
Caoidhean[10]
Caomhan[7]Gaeilge: "caomh" is "breith"Caomhainn[11]
Carthach[7]
Catan[7]
Cathach[7]
Cathair[4]Ainm Ceilteach: "cathach"
Cathal[5][10][7]Seann Ghaeilge"Cathel" [7]
Càrdadh[12]
"Cahal"
Cathalan
[11]Briothannais: "cet" (coille)
Ceallach[7][11]Seann GhaeilgeCeallagh[10]
Ceallag[7]
Ceasag[7]
Ceasan[7][11]
Ciaran[11]Seann Ghaeilge: "dubh"Ciar[4]
Ciric[7]
Cliamhan[7]Ainm Laideann: "Clemens"Cliaman[11]
Cliamain [10]
Conghal[7]
Coinneach[4][5][6][12]Ainm Gàidhlig: "duine bàn, eireachdail"Cainneach[7][11]
Cainnech[10]
Céineag[7]
Coireall[10][11]Seann ainm sa Ghaeilge: "Cairell"Caireall[10]
Caorall[11]
Caoral[7]
Cuirealan[11]
Colla[6] [4][5][12]Facal Ceilteach: "àrd"Coll[11]
Colman[10][7]Laideann: "Columbanus"
Coman[7]
Cómhan[11]Gaeilge: "comh" (còmhla) is "gan, gen" (breith)Comhghan[7]
Conaire[7]
Conall[12]Faclan Ceilteach: "madadh-allaidh" is "làidir"Connull[6]
Comhnall[10][4]
Conan[11][7]Ainm Gàidhlig: "cù-seilge beag"
Conchobhar[10][11]Seann Ghaeilge: "gràdhadair nan con-seilge"Conchubhar[7]
Conchar[11]
Conn[7][10]Seann fhacal Ceilteach: "ceannard"Connan [11]
Corc[11]
CormagSeann GhaeilgeCormac [12]
Carmaig
Cormaig[7]
Cosgrach[7][11]Coscrach[11]
Criomthann[12][7]
Crìsdean[6][8][7]Gàidhlig: "Crìost"Crìstean[11]
Crònan[7][10]Gaeilge: "ciar"
Cuithbeart[10]Seann Bheurla: "cuæ" (ainmeil) is "beorht" (soilleir)Cuithbeirt[7]
Cùithbeirt[11]
Cùithbhreith[11] no
Cuithbrig[10]
Curadan[11]

eile

AinmCiallBunachasEug-samhaileanDaoine ainmeilIomraidhean
Daibhidh[6][4][5]Dàidh[5]
Dàidh[6]
Dàn
DeòrsaSeòras
Seòrus
Deòrsa Mac Iain Dheòrsa[6]
Diarmad[5][6]Diarmid[4]
Diocail
Dobharcu
Dolaidh
Dolan
DòmhnallDòmhnull[6]
Dònull [6]
Domhnall[5][6]
Dòmhnallaidh
Dòmhnallan
Donaidh
Donnach
Donnan
Donnchadh
Donnchaidh
Donnghail
Drostan
Dubh
Dubhagan
Dubhshìth
Dubhthach
Dùghall[4][5][6]
Dùbhghlas[4]
Duibhne
Dunlèibhe
DonnchaDonnach[6][6]
Donnchadh[4][5]Donnach[5]
Eachann[6]Eachunn[4][5]

Eachainn[5]

Eacharn
Eadan
Eanruig[6][4][5]
Earc
Earnan
Eideard[4][5][6]Imhear[4][6]
Eircheard
Eochagan
Eochaidh
Eògan
Eoghanan
Eòghann[4][5][6]Eòghainn[5]
Eòghnaidh
Eònan
Eòran
Failbhe
Faolagan
Faolan[6]
Fearchar[5][6]
Feargan
Fearghas[6][4][5]
Fer Diad
Finnean
Fìonan
Fionghan
Fionn[5][6]
Fionnchan
Fionnghal[6]
Fionnlagan
Fionnlagh[4][5]Fionnla[5]

Fionnladh[6]

Fionntan
Flaithbheartach
Flannagan
Fotadh
Fraing[6]
Friseal
Gabhran
Garbhan
Gilleandrais[4]Gillendras[6]

Gilleanndrais[5]

Gilleasbachan
GilleasbaigGilleasbuig[4][5][6]
Beisdean[11][10] (dt37)
Gilleasp
Gilleathain
GillebhrìghdeGillebrìde[6][4][5]

Gileabart[6]
Gilleabart[4][5]

Gillecalum[5][6]
GillechrìosdGillecriosd [6]
Gille Criosd[4]
Gillechriosd[4]

Gillecrìosd[5]

Gille Moire[6]
GilliosaGill' Iosa [6]

Gillìosa[5]

Goiridh[4]Goraidh[4][5]
Gòrdan[4][5]Gòrdon[5]
Gormal
Griogair[6][4][5]
GuaireGuaidhre[6]
Guinnein
Guirmean
Hùisdean
Iain[4][5]Eoin[6][4]

Eòin[5]

[6]
Imhear[6][4]Eideard[6]
Iomhar[4]
Iùrnan
LabhrainnLabhruinn[5][6]
Lachaidh
Lachann
Lachlann[4][5]Lachlainn[5]

Lachunn[5]

[6]
Laise
Latharn
Luag
LucaisLùcas[4]

Lùcais[5]

[6]
Lulach
Luthais[4][5][6]
Macbeatha
Machar
Macrath
Macsual[6]
Madadh
MàrtainMàirtean[6]
Màrtuin[6]
Martainn[4]
Manachan
Manus[4][5][6]Mànus[5]
MaoiliosMaol-Iosa[4]
Maois[6]
MaoldòmhnaichMaoldònuich[6]
Maolmoire
Maolsneachta
Maon
Mariubhe
Marcus[4][6]
Mata[4][6]
Mìcheil[6]
Moireach
Muireach
Muireachan
MunganMunge[6][6]
MurchadhMurcha[6]
Muireac?[6]
Murdaigean
Naoghas
Naoise
NaomhanGille Naomh[6]
Neacal[6]
Neachdann[6]
Neas
Neasan
Niall[5][6]
Niallghas
Nilidh
Ninean
Ninnidh
Odhran
Ocain[6]
Oilibhreis[6]
Oisean
Oisian
Onchu
Pàdruig[5]Pàruig[5][6][6]
Parlan[6][4][5]Parlann[6]
Peadar[6]Peadair[5]
Philip[6]
Pòl[5][6]
Raibeart[5][6]Robart[5]

Rob[5][6]

RaghnallRaonull[5][6][6]
Reamonn
RidseardRuiseart[6]
Ringean[6]
Rodachan
Rodaidh
Ròidh
Roithridh
Rònan
Ros[5]
Ruairidh[5][6]Rory[6]
Ruarachan
Ruimein
Sachairi[6]
Scot
Scotaidh
Sealbhach
Searc
Sèitheach
Seòras[6][4][5]Seòrus[6]
Seòrsa[4][5]
Deòrsa [6][4][5]
Seòsaidh[4]Joseph[6]
Seumas[6][4][5]
Sgot
SìmSimon[6][6]
Sionn
Sòlas
Solamh[6]
SomhairleSamuel[6][6]
Steaphan[6]
Suibhne
Taog
Taraghlan
Taran
TeàrlachTearlach[4][5][6]
Teàrlaidh
TòmasTàmhus [6][6]
Torcal[6]
TormodTormaid[5][6]
Tòrmod[5]
Tormailt[5]
Torradan
Truinnean
Uallas
Ualraig
Uilleam[6]
Ùisdean[5][6]Uisdean[4]

Iomraidhean

 1. Robertson, Boyd and Iain Taylor, Complete Gaelic, Teach Yourself, 2010, d.420
 2. MacLeod, Rev. Norman & Rev. Daniel Dewar, (1831) A Dictionary of the Gaelic Language in Two Parts, d.1007
 3. Mackenzie, John, (1866 (1847)) An English-Gaelic dictionary: being part second of the pronouncing Gaelic dictionary; 5th ed., containing numerous improvements and additions Edinburgh: MacLachlan & Stewart, dd.268-269
 4. Dwelly, Edward, (1994 [1901-11]) The Illustrated Gaelic-English Dictionary Glasgow: Gairm, dd.1103-1030.
 5. MacBain, Alexander. 1911. An Etymological Dictionary of the Gaelic Language (Stirling: Eneas MacKay), 396-412.
 6. MacLeod, Rev. Norman & Rev. Daniel Dewar, A Dictionary of the Gaelic Language in Two Parts, 1831, d.1006
 7. Mac an Tàilleir, Iain: Ainmean Pearsanta”. Sabhal Mòr Ostaig (faidhle docx). d.12
 8. Mark, Colin, (2004) Am Faclair Gàidhlig-Beurla Lunnainn: Routledge, ISBN 0-415-29761-3 d. 14
 9. All baby names
 10. Hanks, Patrick; Hodges, Flavia (2003), Oxford Dictionary of First Names (2na deas.). Oxford: Oxford University Press; ISBN 0-19-860764-4
 11. Akerbeltz:: Ainmean”. Làrach-lìn aig Sabhal Mòr Ostaig.
 12. Mac Farlane, Malcom (1912): The School Gaelic Dictionary prepared for the use of learners of the Gaelic language”. E. Mackay. d.143 - 150

Ceanglaichean a-mach

 • Akerbeltz, “Ainmean” (duilleag aig SMO)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.