De Wittenskip (út it Latyn: scientia, kennis) hâldt sawol yn de sammele kennis as de aktiviteit fan it sammeljen fan de kennis. De wize dêr't kennis sammele wurdt, falt útien yn suver wittenskiplik ûndersiik, dat stribbet nei ferdjipping en útwreiding fan kennis en tapaste wittenskiplik ûndersiik, dat rjochte is op praktyske doelen. Foar ûndersiik wurde bepaalde wittenskiplike kritearia en ûndersiiksmetoaden brûkt. De (wittenskiplike) stúdzje fan wittenskip en de wize fan ûndersiik hjit wittenskipsfilosofy.

Sjoch ek

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.