In sindeling of misjonaris is in persoan dy útstjoerd wurdt om in boadskip (sinding of missy), almeast fan in religy, te ferkundigjen. De wurden 'misjonaris' en 'missy' binne ôflaat fan it Latynske wurd missio, dat "útstjoere" betsjut. Dy wurden binne sels wer ôflaat fan (in lienfertaling fan) it Grykske wurd apostolos, "boadskipper".

Yn it kristendom hawwe der misjonarissen sûnder tal west. Yn 'e protestantske tsjerken wurdt hjirfoar it wurd 'sindeling' brûkt. By de Roomsk-Katolike Tsjerke sprekt men fan in 'misjonaris'. De stúdzje fan de ferkundiging fan it kristlik leauwe oan net-kristenen hiet sindingswittenskip of missiology. It kristendom hat yn de rin fan de skiednis wichtige sindelings hân. Willibrord en Bonifatius hawwe misjonarissen west nei de Friezen.

Net alle religys dogge (likefolle) oan missy. It kristendom hat hjir yn it ferline in protte oan dien en op it stuit stjoere benammen de mormoanen en de evangelyske tsjerken in protte sindelings út.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.