Polityk yn Nederlân
Wapen fan Nederlân
Statút foar it Keninkryk fan de Nederlannen
Nederlânske Grûnwet
Regear
• Steatshaad (Willem-Alexander)
Kabinet
• Minister-presidint (Mark Rutte)
Ministers en steatssekretarissen
Hege Kolleezjes fan Steat
Earste Keamer
Twadde Keamer
Ried fan Steat
Algemiene Rekkenkeamer
Nasjonale ombudsman
Desintrale oerheden
Provinsjes
Provinsjale Steaten
Deputearre Steaten
Kommissaris fan de Kening
Gemeenten
Wetterskippen

De Ried fan Steat (Nederlânsk: Raad van State, RvS) is yn Nederlân de heechste algemiene bestjoersrjochter en ien fan de Hege Kolleezjes fan Steat. Syn wichtichste taken binne it advisearjen fan it regear en it parlemint oer wetjouwing en bestjoer, en it rjochtsprekken as heechste bestjoersrjochter.[1] De Ried fan Steat hat twa ôfdielings:

  • de Ofdieling advisearring fan de Ried fan Steat;
  • de Ofdieling bestjoersrjochtspraak fan de Ried fan Steat.

Taken en foegen

Gearkomstseal fan de Ried fan Steat

Advisearring

De Ofdieling advisearring fan de Ried fan Steat advisearret it regear oer alle wetsfoarstellen, inisjatyffoarstellen, algemiene maatregels fan bestjoer en de goedkarringswetten foar ynternasjonale ferdraggen. By it advys wurdt let op de beliedsmjittige, juridyske en wetstechnyske kwaliteit dêrfan. It einoardiel fan de Ried is net binend, mar it regear hat eins wol de morele ferplichting om it advys op te folgjen.

Bestjoersrjochtspraak

De Ofdieling bestjoersrjochtspraak sprekt rjocht as heechste bestjoersrjochter yn skelen tusken boarger en oerheid, bygelyks wannear't in boarger him net fine kin yn in beslút fan in gemeente of provinsje, mar ek wannear't (legere) oerheden ûnderinoar in skeel hawwe.

Organisaasje

De Ried fan Steat bestiet, benjonken de Kening as foarsitter, út de fise-presidint en net mear as tsien leden. Dêrneist binne der saneamde steatsrieden en steatsrieden yn bûtengewoane tsjinst. Dat binne spesjalisten dy't tegearre mei de leden fan de Ried fan Steat sit hawwe yn de twa ôfdielings.

De leden fan de Ried binne altyd teffens lid fan ien fan beide of fan beide ôfdielings. Dat jildt ek foar steatsrieden, mar it tal dûbele beneamings is foar harren beheind ta maksimaal tsien. By it útfieren fan taken wurdt gjin ûnderskied makke tusken leden en steatsrieden.

In lid fan de ôfdieling Bestjoersrjocht dat earder belutsen wie by it advisearjen oer wetjouwing dy't in rol spilet by in foarlizzend skeel, mei net dielnimme oan de behanneling fan dat skeel.

Yn de ôfdieling Advisearring hat ek Keninginne Máxima sit, mar hja is dêr net lid fan.

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. Raad van State (RvS). Parlement & Politiek. Rieplachte op 4 maart 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.