Utrikking fan de Reina Prinsen Geerligspriis troch J.P. Prinsen Geerlig oan Ellen Warmond en Remco Campert (1953)

De Reina Prinsen Geerligspriis wie in Nederlânske literêre priis dy't alle jierren takend waard. De priis waard ynsteld yn 1946 troch de âlden fan skriuwster Reina Prinsen Geerligs (1922-1943), dy't omkaam yn de Twadde Wrâldoarloch, om de oantins fan har libben te hâlden. De priis waard takend oan jonge letterkundigen fan 20 oant 25 jier. Under oaren Harry Mulisch, Gerard Reve, J. Bernlef, Remco Campert en Leon de Winter hawwe de priis útrikt krige. Yn 1979 is er foar de lêste takend.

Lauwerden:

 • 1979 - Leon de Winter foar De (ver)wording van de jongere Dürer
 • 1978 - net útskreaun
 • 1977 - net takend
 • 1976 - Jotie T'Hooft foar Junkieverdriet
 • 1976 - Oek de Jong foar De handen van Moeskops
 • 1975 - net takend
 • 1974 - net takend
 • 1973 - Frans Kusters foar Jouw goedheid
 • 1972 - Willem Jan Otten foar Een zwaluw vol zaagsel
 • 1971 - net takend
 • 1970 - Arie van den Berg foar Mijn broertje kende nog geen kroos
 • 1969 - net takend
 • 1968 - Hans Vlek foar Een warm hemd voor de Winter
 • 1967 - Eddy van Vliet foar Duel
 • 1966 - net útskreaun
 • 1965 - Henk van Kerkwijk voor Geweer met terugslag
 • 1964 - Kees Holierhoek foar Slow -quick -quick -slow
 • 1963 - net takend
 • 1962 - Steven Membrecht foar Het einde komt vanzelf
 • 1961 - Peter van Gestel foar Vier verhalen
 • 1960 - A.P. van Hoek foar Duitsland nu
 • 1959 - J. Bernlef foar Kokkels
 • 1958 - net takend
 • 1957 - net takend
 • 1956 - Winny Pendèl foar Ik ga weg tot ziens
 • 1955 - W.G. Klooster foar Zonder het genadige einde
 • 1954 - Henk (Romijn) Meijer foar Consternatie
 • 1953 - Remco Campert foar Berchtesgaden
 • 1953 - Ellen Warmond foar Proeftuin
 • 1952 - Kees Stempels foar De glazen bol
 • 1951 - Harry Mulisch foar archibald strohalm
 • 1950 - Jan Blokker foar Séjour
 • 1949 - Willem Wittkampf foar Het kanon
 • 1948 - Mies Bouhuys foar Ariadne op Naxos
 • 1947 - Gerard Kornelis van het Reve foar De avonden

De Reina Prinsen Geerligspriis is ek sân kear útrikt oan skriuwers fan Afrikaansktalige literatuer:

 • 1976 – Antjie Krog
 • 1971 – Fanie Olivier
 • 1968 - Breyten Breytenbach foar Die huis van die dowe
 • 1965 - André Brink foar Lobola vir die lewe & Die ambassadeur
 • 1962 - Abraham H. de Vries foar Hoog teen die heuningkrans & Verlore Erwe & Vetkers en neonlig
 • 1956 - Peter Blum foar Steenbok tot Poolsee
 • 1953 - Ina Rousseau
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.