L I T E R Ê R E   S J E N R E S
In mooglike yndieling
– Taalsituaasje(monolooch, dialooch)
– Abstrakte ynhâld(al of net narratyf)
– Tematyk(reisferhaal, filosofysk,…)
– Styl(proaza, poëzij, symboalysk,…)
– Lêshâlding(hat te krijen mei de resepsje)
Yndieling neffens ferheljend proaza
Op basis fan lingteOp basis fan ynhâld
– IendielichAventoereroman
   Koart ferhaalScience fiction
   NovelleWesternroman
   RomanSkriller
– MeardielichAutobiografy
   – FerhalesyklusFantastyske fertelling
   RomansyklusGrizelferhaal
   FúljetonRidderroman
   Karelroman
   Arthurleginde
Goatyske roman
Detektiveroman
Kollektive roman
Sentimintalistyske roman
Briefroman
Skelmeroman
Bildungsroman
Famyljeroman
Streekroman
Tendinsroman
Histoaryske roman
Psychologyske roman
Yndieling neffens poëzij
EpykLyryk
   Epos
   Roman yn fersen
Yndieling neffens drama (toaniel)
TrageedzjeMystearjespul
KomeedzjePassyspul
KluchtMirakelspul
TragikomeedzjeMoraliteit
Yndieling neffens mingsjenres
– Mei muzyk: libretto, liettekstHarkspul
– Mei byld: TekenteltsjeSkript of senario foar film / tv
Net-ferheljend proaza
– Ynformatyf– Betogend
   Artikel   Essay
   Ferslach   Ferhanneling
   Biografy   Traktaat
   Wurdboek   – Opinystik
   Ensyklopedy   Kollum
   Hânboek   Resinsje
  
– Persoanlik– Dialogen
   Brief   Fraachpetear
   Memoires   Enkête
   Autobiografy   Diskusjefoarum
   Deiboek
   Lochboek
   Bloch
Sakrale teksten
Profetyske tekst
Gebed

Poëzy of poëzij is in foarm fan literatuer dêr't de tekst wichtiger is as de ynhâld. Yn gedichten foegje de bou en de assosjaasjes by elts fan de wurden mear ta ta de betsjutting fan it wurk dan de betsjutting fan de wurden en sinnen. By de bou spylje klank, rym en metrum mei, by de wurdassojaasjes wurdkar en byldspraak.

Foarmen fan poëzy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.