De Jeropeeske Akte is in ferdrach dat op 17 en 28 febrewaris 1986 yn respektivelik Lúksemboarch-stêd en De Haach tekene waard troch de tolve lidsteaten fan de Jeropeeske Mienskippen. It is fan krêft wurden op 1 july 1987.

It ferdrach bestiet út twa dielen:

  1. It feroare op ferskate punten de trije kommunautêre ferdraggen (it Ferdrach fan Parys en de beide Ferdraggen fan Rome).
  2. Under de namme Jeropeeske Politike Gearwurking (EPG) waard foarsjoen yn it gearwurkingsferbân foar de koördinaasje fan de bûtenlânske polityk, de direkte foarrinder fan it Mienskiplik Bûtenlânsk en Feilichheidsbelied (GBFB) fan de Jeropeeske Uny. Boppedat wie it feitlik bestean fan de Jeropeeske Ried erkend.

It doel fan it ferdrach wie wetten fan lidsteaten fierder te harmonisearjen en de barriêres tusken lidsteaten op it mêd fan hannel en it frije ferkear fan persoanen op te heffen, wêrtroch de konkurrinsjeposysjes fan de lidsteaten tanimme soe. De lidsteaten stelden har ta doe om uterlik op 1 jannewaris 1993 de Jeropeesk ynterne merk te realisearjen, mar dat is net hielendal slagge. It ferdrach dat de ynterne merk mooglik meitsje moast en de Jeropeeske Uny opsette soe, it Ferdrach fan Maastricht, boude foar in grut part fierder op datjinge wat yn de Jeropeeske Akte al helle wie.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.