Jan Bogtstra

Jan Bogtstra (Frjentsjer, 22 maart 1824 - dêre, 7 april 1916) wie in Frjentsjerder sakeman en politikus dy't in soad foar de stêd betsjutten hat.

Hy die dat yn in ferskaat oan maatskiplike funksjes:

 • Sa is hy ien fan de oprjochters fan de PC (1853), 40 jier bestjoerlid wêrfan 14 jier foarsitter
 • Oprjochter fan Fanfarekorps De Harmonie (1863) - aktyf lid
 • Inisjatyfnimmer oprjochting fan de Iisclub (1866)
 • Lid Gemeenteried Frjentsjer (1859 oant 1879)
 • Siktaris Keamer fan Keaphannel
 • Ponghâlder Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse
 • Regint fan it tehûs foar Swaksinnegen
 • Earelid fan Keatsferiening Jan Bogtstra, NKB, Belgysk Keatsbûn ("La Sociéteé Royale du jeu de petite Balle au Tamis")
 • Earefoarsitter fan de PC
 • Belêstingynspekteur

Saaklik:

 • Hannel yn wyn en sterke drank, tabaksnijerij,
 • Ferskeringsman
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.