Rin fan it Izeren Gordyn (skydsline tusken it westen (blauw) en it eastblok (read))

It Izeren Gerdyn wie eartiids, yn it tiidrek flak nei de oarloch oant de jierren njoggentich fan de 20e iuw, in fiktive grins troch Jeropa hinne dat it kommunistyske 'Eastblok' (de Sowjetuny mei harren fazalsteaten of "satellytsteaten" yn East-Jeropa) en it kapitalistyske 'Westen' (de westerske lannen ûnder lieding fan de Feriene Steaten fan Amearika).

Dizze grins ûntstie nei de Twadde Wrâldkriich en hâlde fuortendaliks op nei de ynienstoarting fan de macht fan de kommunistyske partijen yn East-Jeropa en it útinoar fallen fan it Sowjetympearium. It 'gerdyn' wie it symboal fan de Kâlde Kriich.

Grinsoergong Helmstedt-Marienborn

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.