It Ivich Keatsklassemint is in oersjoch fan keatsers dy't sûnt 1853 meidien hawwe oan it punteklassemint keatsen.

De stân per 2017 (de keatsers sûnder nûmer binne yn 2017 net mear op 'e list fan 'e boarne oanwêzich):

Keatsklassemint

Plak Namme Wenplak Punten
1 Piet Jetze Faber Froubuorren 885
2 Hotze Schuil Harns 876
3 Wybren van Wieren Marsum 785
4 Sake Saakstra Wergea 770
5 Chris Wassenaar Minnertsgea 698
6 Tunno Schurer Arum 695
7 Taede Zijlstra Wytmarsum 672
8 Klaas van Wieren Berltsum 669
9 Johannes Brandsma Seisbierrum 658
10 Dirk Talsma Weidum 639
11 Klaas Kuiken Sint Anne 628
12 Taeke Triemstra Sint Jabik 593
13 Sake G. Porte Winsum 590
14 Jan Reitsma sr. Penjum 580
15 Daniël Iseger Huzum 554
16 Sjouke Helfrich Wergea 534
17 Sjouke de Boer Eksmoarre 530
18 Rienk de Groot Ljouwert 516
19 Johan Okkinga Arum 506
20 Frans Helfrich Ljouwert 478
21 Flip Soolsma Boarnburgum 478
22 André Kuipers Bitgummole 475
23 Ids Jousma Dokkum 473
24 Gerrit Okkinga Makkum 469
25 Gerrit de Jong Ysbrechtum 469
26 Johan D. Jansen Harns 468
27 Jarich van der Veen Damwâld 466
28 Gerben Okkinga Arum 465
29 Meindert Tj. Kooistra Dokkum 452
30 Simon Minnesma Dronryp 451
31 Wiebren Tj. Kooistra Dokkum 440
32 Johan van Seijst Aldegea 433
33 Johan Halbesma Harns 429
34 Hans Knol Harns 420
35 Tamme Velstra Baard 418
36 Klaas Anne Terpstra Minnertsgea 411
37 Auke van der Graaf Berltsum 401
38 Dooitzen de Bildt Sint Jabik 394
39 Reinder Triemstra Sint Jabik 393
40 Marten Feenstra Berltsum 391
41 Gert-Anne van den Bos Holwert 388
42 Coos Veltman Dronryp 387
43 Hotze Rusticus Marsum 381
44 Johannes Westra Bitgum 379
45 Pieter Helfrich Harns 379
46 Thomas van der Meer Baard 376
47 Klaas Berkepas Hoarnstersweach 372
48 Pieter van Tuinen Bitgummole 369
49 Rinny Kuiper Makkum 368
50 Johannes van Dijk Ljouwert 365
51 Klaas de Jager Harns 363
54 Ids Roukema Harns 362
70 Johan van der Meulen Bitgummole 319
85 Herman Sprik Wytmarsum 278
88 Hylke Bruinsma Minnertsgea 269
90 Renze Pieter Hiemstra Sint Jabik 262
98 Pier Piersma Easterlittens 249
138 Jan Dirk de Groot Driezum 189
142 Cornelis Terpstra Bitgummole 186
176 Martijn Olijnsma Grou 128
193 Alle-Jan Anema It Hearrenfean 110
207 Hendrik Kootstra Minnertsgea 100
208 Hans Wassenaar Ljouwert 100
214 Tjisse Steenstra Bitgummole 93
269 Bauke Triemstra Sint Jabik 68
277 Hendrik Tolsma Goutum 65
Arp Hiemstra Ljouwert 362
Sytse Abeles Kooistra Wytmarsum 344
Peter Rinia Makkum 344
Pieter Tienstra Winsum 297
Dirk Jan van der Woud Goutum 259
Henk Vlietstra Frjentsjer 251
Johannes G. Dijkstra Huzum 241
Kor Zittema Bitgum 212
Douwe Groenendijk Grins 162
Arie den Breejen Arum 133
Jan Willem van Beem Dronryp 124
Tjitte Bonnema Frjentsjer 109
Sibbele Lootsma Snits 108
Jochum Bouma Easterlittens 97
Rutmer van der Meer Sint Jabik 56
Johan Abma Gau 50

Keppeling om utens

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.