Gemeentlike weryndieling is it feroarjen fan de grins fan gemeenten. Dit kin barre troch in opskowen fan de grins tusken twa gemeenten, bygelyks om in stêd mear romte te jaan. Of it kin barre troch it gearfoegjen fan gemeenten, bygelyks om de kosten omleech te bringen.

Gemeentlike weryndielings yn Fryslân

Yn de tiid fan de republyk binne de gritenijen meast ûnferoare bleaun. Mar sûnt it ûntstean fan de gemeenten yn 1851 hawwe der ferskate feroarings west.

1934

1942

1943

1971

1984

Der wurdt yn Fryslân in tige yngeande gemeentlike weryndieling trochfierd.

+ Minnertsgea fan Barradiel
– it noardwestlike diel fan Alde Leie >> Ljouwerteradiel
Jannum en it súdlike diel fan Burdaard >> Ferwerderadiel
+ Jannum en it súdlike diel fan Burdaard fan Dantumadiel
– it noardeastlike diel fan Alde Leie >> Ljouwerteradiel
+ Winaam en alle lân besuden De Rie fan Barradiel
+ it eastlike diel fan Mullum en alle lân bewesten de Slachtedyk fan âld Frjentsjerteradiel
Nijbrêge >> Skarsterlân
+ Dolsterhuzen fan Haskerlân
+ De Griene Stjer fan Tytsjerksteradiel
+ it noardeastlike diel fan Alde Leie fan Ferwerderadiel
+ it noardwestlike diel fan Alde Leie fan It Bilt
– it súdlike diel fan De Alde Feanen >> Boarnsterhim
+ Ysbrechtum, Loaiïngea en Offenwier fan âld Wymbritseradiel
De Griene Stjer >> Ljouwert
– in diel fan De Alde Feanen >> Boarnsterhim
Greonterp >> nij Wymbritseradiel

2011

2014

2018

2019

Takomst

Sûnt de ein fan de 20e iuw wurdt der sjoen nei it wer gearfoegjen fan de Stellingwerven. Ek oare gemeenten wurkje oan, as net gearfoeging, dan dochs gearwurking.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.