De frije tiid of lins fan in persoan is dy tiid dy't noch net foar de ien-of-oare bezichheid fêstlein is. Yn it bysûnder giet it om de tiid dy net brûkt wurdt foar wurk, húshâlden of sliep.

Frije tiid kin op ferskate wizen bestede wurde. Sa kin yn dy tiid oan sport, oan leafhawwerijen, oan reizgjen of oan it passyf of aktyf beoefenjen fan kultuer.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.