Eastergoa yn it Frankyske ryk (iere midsiuwen

Eastergoa wie ien fan de sân seelannen, ien fan de trije dy't binnen de grinzen fan de hjoeddeiske provinsje Fryslân leinen. Letter wie it ien fan de trije goaen, fan Fryslân.

Gebiet

Oan de westkant wie Eastergoa begrinze troch de Middelsee mei oan de oare kant Westergoa. Nei it suden wienen de Alde Leppedyk en de Boarn de grins mei Boarnegoa, en letter mei Sânwâlden. Nei it easten foarmen de Lauwers en de Lauwerssee de grins mei it Westerkertier fan de Ommelannen.

1200

Hiel dit gebiet hearde ta Wininge, útsein Achtkarspelen, dat doe noch net ta Eastergoa rekkene waard. Om 1200 hinne bestie Wininge út Dantumadiel, Dongeradiel en Ferwerderadiel yn it noarden, en Idaarderadiel, Ljouwerteradiel en Tytsjerksteradiel yn it suden. Om 1250 is it op dy wize yn de "noardlike njoggen" en de "súdlike njoggen" split.

1500

Flagge fan Eastergoa

Om 1500 hinne wienen dy parten fierder útelkoar fallen sa't Eastergoa al split wie yn de bekende twa stêden, Ljouwert en Dokkum, en de âlve gritenijen, Achtkarspelen, Dantumadiel, East-Dongeradiel, Ferwerderadiel, Idaarderadiel, Ljouwerteradiel, Kollum en Nije Krúslân, Raerderhim, Smellingerlân, Tytsjerksteradiel en West-Dongeradiel.

gritenijen in Eastergoa oan ein 17e iuw

De alve gritenijen fan Eastergoa:

1. Ljouwerteradiel
2. Ferwerderadiel
3. West-Dongeradiel
4. East-Dongeradiel
5. Kollumerlân
6. Achtkarspelen
7. Dantumadiel
8. Tytsjerksteradiel
9. Smellingerlân
10. Idaarderadiel
11. Raerderhim

De twa stêden:

Lw: Ljouwert
D: Dokkum

Sjoch ek

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.