De Armeenske kalinder begjint yn jier 552 n.Kr. De jiertallen wurde mei ien oant fjouwer letters út it Armeenske alfabet wei skreaun, en begjint mei "՟ԹՎ" foar թվին (t‘vin = jier). Omdat de Armeenske kalinder allyk oprint mei de westerske Gregoariaanske kalinder kinst in ienfâldige rekkensom meitsje.

Wannear't skreaun is: ԹՎ ՈՀԳ moatst mei help fan de ûndersteande tabel de neikommende rekkensom meitsje.

  • ԹՎ betsjut dat wy fan in jiertal prate
  • Ո stiet foar 600
  • Հ stiet foar 70
  • Գ stiet foar 3

Dan krijst dizze rekkensom 600+70+3+551= it jier 1224.


Armeneenske sifers
Armeensk Transliteraasje Arabysk
Ա A 1
Բ B 2
Գ G 3
Դ D 4
Ե E 5
Զ Z 6
Է 7
Ը Ě 8
Թ T‘ 9
Ժ Ž 10
Ի I 20
Լ L 30
Խ X 40
Ծ C 50
Կ K 60
Հ H 70
Ձ J 80
Ղ Ł 90
Ճ Č 100
Մ M 200
Յ Y 300
Ն N 400
Շ Š 500
Ո O 600
Չ Č‘ 700
Պ P 800
Ջ 900
Ռ 1000
Ս S 2000
Վ V 3000
Տ T 4000
Ր R 5000
Ց C‘ 6000
Ւ W 7000
Փ P‘ 8000
Ք K‘ 9000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.