Pyt Kramer

Pyt Kramer (*07. Maarts 1936, Stiens, Ljouwert, Waastfresklun) as en wedenskapsmaan för't Fresk, fööraal för't Saaterfresk. Hi hää en hialer rä buken auer a fresk spriaken skrewen. An do wiar hi ään faan a grünjleiern faan a Fryske Nasjonale Partij uun Waastfresklun an as diar daalang noch aktiif. Pyt Kramer as sant di 6. Maarts 2010 Iarenlasmoot faan a Seelter Buund uun't Saaterlun. Auer juaren hää Pyt ham för't Saaterfresk an Nuurdfresk Wikipedia iinsaat.

Tekst üüb Öömrang


Pyt Kramer, am 2010
Tau sidjen faan det tidjskraft Seelter Trjoue 4-4-8/9 (harewst 1969)

Werken

 • De Sealter lûden. In: Us Wurk 17 21-24 (1968)
 • Ta de fonology fan it Sealtersk. In: Us Wurk 20 42-43 (1971)
 • It âldste Sealtersk. In: Us Wurk 20, 44-58, 76 (1981)
 • Assibilaasje fan ferlytsings-k yn Sealter lânnammen. In: Us Wurk 21-22 139-146 (1972-73)
 • Djoomersmeer en Tjoomeer. In: Us Wurk 23 119-122 (1975)
 • Skraits, maits en mûglike sibben. In: Us Wurk 25 77-82 (1976)
 • Dät Eedgreeuen (De terminology fan in âld Sealter hantwurk). In: Scripta Frisica, Tinkbondel foar Arne Spenter 1979:119-126 (Us Wurk 28).
 • Eine neue Quelle für das Saterfriesische. In: Nordfriesisches Jahrbuch 1981, 1982:172-183. [Bespreekenge fon Fort 1980].
 • Saterfriesisch baale 'reden, sprechen'. In: Us Wurk 32, 70-77 (1983) un 33, 50, 38 145-146 (1989) Alternative: T. Hoekema, Sealter baarle ‘prate’. In: Us Wurk 38 60-61 (1989)
 • Seeltersk Weer, Wäärf, Wärfte, Woarsene. In: Miscellanea Frisica [Earebondel H.T.J. Miedema], 1984:111-122. [Schrieuwen ap Seeltersk!]
 • In fonologyske ramp, Bydrage 12e Frysk Filologekongres, 1991
 • In Grinswurdboek. In: Tydskrift foar Fryske Taalkunde 9 113-115 (1994). (Bespreekenge fon Heinrich Book/ Hans Taubken, Hümmlinger Wörterbuch, 1993)
 • Eastfryske taalkunde. In: Anne Dykstra en Rolf H. Bremmer (red.), In skiednis fan ‘e Fryske taalkunde 1999: 301-327.
 • Hoe Frysk is it Frysk? In: Philologia Frisica Anno 1999, 2000:127-163.
 • Seelter Woudebouk, Seeltersk - Dütsk - Fräisk, 270 sidjen, 1961
 • Mittheilungen aus dem Saterlande, J. F. Minsssen, 1965 an 1970, dial 2 an 3
 • Dät Ooldenhuus, Hermann Janssen an Pyt Kramer, 1966
 • Saterland - Insel im Moor, Pyt Kramer, 1967
 • Litje Swotte Sambo, auersaatang faan det bilbuk 'Little Black Sambo'
 • Seelter Trjoue, Tidschrift foar alle Seelter, Hermann Janssen an Pyt Kramer, 1966-1972
 • Kuute Seelter Sproakleere, 1982
 • SEELTER SEEKEN, Noomen - Sproake - Geschichte, faan Pyt Kramer, Theodor Griep an öödern, 105 sidjen, aanj ferlach Mildaam 1999

Werken online

Ferwisang efter bütjen

Buken

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.