Yimmɓe Un ngondii tagaadii joomiraawo Allah ko tagii ɓaawo Lesdi waɗiɓee lawnuuji feere-feere, lasngol feere-feere diinaajj fof taguu artuuɗo tagaa hannko wonii nabojo Adamu e debbo Maako Hawwa'u kadi nden hay ko tokki gaɗaa maɓɓe fuu ɗum ɓiɓɓe maɓɓe haa nde hannɗe

HIIMOƁE

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.