དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག།

འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག ༼ ༡༩༨༠༽

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ དབྱིན་ཟླ་གཉིས་པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༢༡ ལུ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་ ཚེ་རིང་དབྱངས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། མི་དབང་མཆོག་ལུ་ སྐུ་སྤུན་ཆུང་ཤོས་གཉིས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཚབ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ སྲས་མོ་བདེ་ཆེན་དབྱངས་འཛོམས་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གཉིས་ཨིན། མི་དབང་མཆོག་ལུ་སྐུ་སྤུན་གཞན་ཡང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་གསུམ་དང་ སྲས་མོ་བཞི་ཡོདཔ་ཨིན།

མི་དབང་མཆོག་གིས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་འདི་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ནང་གཟིགས་ནུག། དེའི་ཤུལ་ལས་ བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ ཨཱན་ཌོ་བར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཕི་ལིཔ་ཨེ་ཀ་ཌེ་མི་དང་ ཨེཤ་བཱན་ཧེམ་ལུ་ཡོད་པའི་ཀུ་ཤིང་ཨེ་ཀ་ཌེ་མི་ལས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་གཟིགས་ཚར་ཏེ་ མ་ས་ཅུ་སེཊ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཝི་ཊོན་ཀོ་ལེཇ་དང་ ཨོཀསི་ཕོཊ་ལུ་ཡོད་པའི་མཱག་ད་ལེན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་གཟིགས་ནུག།

Reference

https://en.wikipedia.org/wiki/Jigme_Khesar_Namgyel_Wangchuck


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.