ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ!
މިއެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ.
މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3,049 އެވެ.ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު . ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު

http://dv.wikipedia.org އުލޫމް ޓެކްނޮލޮޖީ ތާރީހް ޖޯގުރަފީ ފަލްސަފާ ފަންނު ޙަޔާތުނާމާ

މިއަދަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު

ފަންވަތް:Featured picture/2024-03-26

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މާރޗް މަސް

  • މާރޗް 1 - 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މިދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިގިރޭސިންނާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އައްޑޫ އާއި ބެހޭ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިނުކުރުމަށް ފާސްވުން
  • މާރޗް 5 - 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހއ. ކެލާ މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމް އަށް ސަރުކާރުން އެހިދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން
  • މާރޗް 6 - 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕްރައިމަރީ ސުކޫލް ހުޅުވައިދިނުން
  • މާރޗް 12 - 1974 – ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާ އާއި ދެމެދު ބޮމްބޭ މާލޭ ލިންކް ހުޅުވުން
  • މާރޗް 13 - 1959 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހި ސަރުކަރާއި އިދިކޮޅަށް އައްޑު އަތޮޅު، ހުވަދު އަތޮޅު އަދި ފުވައްމުލަކު ގަޑުބަޑުކޮށް ސަރުކާރެއް އުފެއްދުން. މިސަރުކާރުގެ ނަމަކީ ޔުނައިޓެޑް ސުވާދީބް އައިލެންޑްސް އެވެ.
  • މާރޗް 21 - 1950 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ މިސްޓަރ ވީވީ ގިރީ މާލެއައުން. ފަހުން މީނާ އަކީ އިންޑިޔާގެ ރައީސެވެ.
  • މާރޗް 22 - 1931 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ގާނޫނު ހަދާ މަޖުލިސްގެ މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްވެ މަޖުލިސް ކުރާ ގެއްކަމަށް ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުގެ އުތުރުން ހުރި އުސްގެ ( މިހާރުގެ ސިފައިންގެ ) ހަމަޖެއްސުން
  • މާރޗް 29 - 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދ.ކުޑަހުވަދޫ މަދަރުސަތުލް ޙުއްރިއްޔާ އަކީ ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ ޕްރައިމަރީ ސުކޫލަކަށް ބަދަލުކުރުން
  • މާރޗް 31 - 1925 -ދިވެހިރާއްޖެ:- ސުމުއްވުލް އަމީރުއިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭ ބޮޑު ކޯއްޓޭ އަށް ބައިދަނޑިއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިދަ ތިރިކުރުން
އަދި އިތުރަށް...

މާރޗް މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނު

ފަންވަތް:Featured article/2024-03


ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟؟

ފަންވަތް:Did you know/2024-03އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް މިހާރު . ވަގުތު . ޕީ.އެސް.އެމް . އަވަސް . ސަން . މިއަދު . ޖަޒީރާ. ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


We Welcome All Non-Dhivehi Speakers, As Equally As The Speakers Of Dhivehi Language

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahlއައު މަޒުމޫނެއް ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ސުރުޚީ ލިޔުއްވާ!


އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ވިކިޕީޑިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހެންބަސްބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ މަޒުމޫނުތައް ވިދާޅުވެ ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށް މިވިކިޕީޑިއާ ގައި ޝާއިއު ވެސް ކުރެއްވިދާނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި މިހާތަނަށް 1,000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ މަޒްމޫނު އެކުލެވިފައިވެއެވެ.


Complete list · Multilingual coordination · Start a Wikipedia in another language


ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ ޢުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.

ޢާއްމު ޢާއްމު
އެއްކޮށްލި ޢާއްމު މީޑިއާ
ވިކީކަބަރު ވިކީޚަބަރު
ޢާއްމު ޚަބަރު
ވިކީމަޚުލޫގާތު ވިކީމަޚުލޫގާތު
މަޚުލޫގުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރީ
މެޓަ-ވިކީ މެޓަ-ވިކީ
ވިކިމީޑިއާ މަޝްރޫޢުގެ ވިލަރެސް
ވިކިބުނުން ވިކިބުނުން
އެއްކޮށްލި ބުނުންތައް
ވިކީވާސިޓީ ވިކީވާސިޓީ
ޢާއްމު ތަޢުލީމު
ވިކިފޮތް ވިކިފޮތް
ޢާއްމު ފޮތްތަކާއި އިރުޝާދުތައް
ވިކިމަސްދަރު ވިކިމަސްދަރު
ޢާއްމު މަސްދަރުތައް
ވިކިރަދީފު ވިކިރަދީފު
ރަދީފު އަދި ބަސްނިބޫ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.