निलो

निलो रङ्ङ धेक्द सकिन्या प्रकाशा: अप्टिकल स्पेकट्रममी वैजनी रे हरिया रङ्ङा: बीचमी पड्ड्या रङ्ङ हो। ४५० रे ४९५ नानोमिटर तरङ्ग लम्बाइ भया: प्रकाश हेरन्ज्याँ अँखा निला रङ्ङो अनुभव अद्दान। तरङ्ग लम्बाइ घट्टा ङ्ङै निलो रङ्ङ जेदा-जेदा वैजनी धेकिनोइ जान्छ भँण्या तरङ्ग लम्बाइ बड्डोइ गया निलो रङ्ङ हरियो धेकिनोइ जान्छ। सुद्द निला रङ्ङो: तरङ्ग लम्बाइ ४७० नानोमिटर हुन्छ। रङ्ङा: RGB मोडलमी पड्डया प्राथमिक रङ्ङ मध्ये निलो रङ्ङ एक हो।

निलो रङ्ङ कला, सजावट रे रङ्ङीन लत्ता बनौनाइ पुरना जमनाइ बठेइ प्रयोग अरिनोइ आइरैछ। निला रङ्ङ लाई सद्भाव, विश्वसनीयता, विश्वास, दूरी, अनन्त, ठण्ण, रे कभै कायिँ दु:ख सित सम्बन्धित रङ्ङ माणीन्छ। एइ रङ्ङलाई बुद्धि, ज्ञान, शान्ति रे एकाग्रता: सङ्केत अद्द्या रङ्ङ लै माणीन्छ। यो रङ्ङ महिला रे पुरुष दुएइलाई बराबरी मनपड़न्छ।

विशुद्ध निलो रङ्ङ
निला रङ्ङो शर्क

सन्दर्भन

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.