Internecy jo było mě serbskego internetowego portala. Tam jo se głownje wužywała górnoserbska rěc, ale wšake wužywarje su mogali teke pisaś dolnoserbski. W Internecach jo było móžno namakaś: forum, zmakanišćo pśizjawjonych wužywarjow a serbske nowosći. Mimo togo jo mogało se how wužywaś słownik městnych mjenjow, teke wšake downloady (wósebnje instalaciske rutiny za serbske pisanje na computerach) su stojali k dispoziciji.

Pśez móžnosć anonymnego wužywanja foruma stil diskusije wótergi jo był kradu emocionalny, wobcas ranjecy.

Portal wěcej njeeksistěrujo.

Adresa portala jo była: https://web.archive.org/web/20180828140139/http://www.internecy.de/.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.