Asteroid Ida with its own moon Mimas, a natural satellite of Saturn
Planet Jupiter, a gas giant
Planet Neptune, a ice giant Planet Uranus, a ice giant
The Sun, a G-type star Star Sirius A with white dwarf companion Sirius B
Black hole (artist's animation) Vela pulsar, a rotating neutron star
Globular star cluster Pleiades, an open star cluster
The Whirlpool galaxy Abel 2744, Galaxy cluster
The Hubble Ultra-Deep Field 2014 image with an estimated 10,000 galaxies Map of galaxy superclusters and filaments
Selection of astronomical bodies and objects

Astronomiski objekt jo objekt pśepytowanja astronomije a astrofyziki.

Astronomiske objekty su njebjaske śělesa, w swětnišću lětajuce objekty, kosmologiske objekty a astronomiske elementy njebjaskeje mechaniki.

Njebjaske śělesa

Njebjaske śělesa jo zapśimjeśe za wšykne zwenkazemske pśirodne śělesa ako planety, satelity, asteroidy, komety, meteroidy, gwězdy (na pś. Słyńco) a gwězdowe systemy, w dalšem zmysle teke za wšykne kosmiske objekty inkluziwnje Zemje.

Wobglědowanje w Słyńcnem systemje Wobglědowanje zwenka Słyńcnego systema
jadnotliwe objekty systemy struktury
 • Słyńco
 • planety
 • lutkowe planety
  • Ceres
  • Pluto
  • Eris
 • małe śěleso
  • komety
  • asteroidy
  • meteoroidy
 • mjasece
 • planetowe wobrycki
 • Kuiperowy pas
  transneptuńske objekty
  • Kwaoar
  • Sedna
 • Oortowa mrokawa
 • eksoplanety
 • gwězdy
  • gwězdy głownego rěda
  • módre lutki
  • běłe lutki
  • žołte lutki
  • cerwjene lutki
  • brune lutki
  • carne lutki
  • cerwjene wjelikany
  • módre wjelikany
  • cerwjene nadwjelikany
  • neutronowe gwězdy
   • pulsary
   • magnetary
  • lisćina gwězdow
 • pśeměnjowate gwězdy
  • zajśmiśowe gwězdy
  • pulsaciske gwězdy
  • erupciske gwězdy
 • carne źěry
 • nowy
  • lutkowe nowy
 • supernowy
 • planetowe systemy
 • dwójne gwězdowe systemy
 • gwězdowe gromady
 • halo
 • galaksije
 • kwazary
 • galaksijowe gromady
 • supergromada
 • kurjawa
  • emisijske kurjawy
  • H-II-wobcerki
  • planetariske kurjawy
  • refleksiske kurjawy
 • śamne mrokawy (śamna kurjawa)
 • molekulowe mrokawy
 • globule
 • filamenty a proznota
 • Hyšći njerozwězane jo, lěc móžomy carne źěry teke pomjenjowaś njebjaske śělesa.

glej teke: planemo

W swětnišću lětajuce objekty

Objekty w zmysle kosmonawtiki su kosmonawtiske śělesa.

 • satelity
 • swětnišćowe pśewóze: Až doněnta jo se jano wužywał space shuttle (USA).
 • w pśichodowem zmysle wšykne swětnišćowe łoźi
 • swětnišćowe stacije: Saljut 1–7 (Sowjetski zwězk) (1971 do 1986, †1991) , Skylab (USA) (1973–1974, †1979) , Mir (Sowjetski zwězk) (1986–1999, †2001), ISS (mjazynarodna) (1998)
 • swětnišćowe sondy

Zawód do temy: kosmonawtiska misija

Kosmologiske objekty

To su objekty kosmologije, ako principielne struktury swětnišća (filamenty a proznoty) a – až doněnta – hyšći hypotetiske abo hyšći dosć njerozjasnjone objekty, ako carne źěry, śamna materija; glej teke: prabuch, tšunowa teorija.

Rozdźělenje pó dalokosći

Orientacija we wšakorakich fachowych wobłukach astronomije:

Objekty w bliskosći Zemje:

 • Atmosferiske objekty: Až do eksosfery (500 do 1000 km)
  • meteory, gwězdnice, bolidy, meteority, satelity w niskem orbiśe
 • Objekty w Zemskem orbiśe: Až do zdalonosći geostacijonarneje woběgoweje cery (něźi 36.000 km)
  • wuše Zemske satelity, orbitalne misije
 • Zemi bliske objekty: Až do cery mjaseca (wokoło 400.000 km) abo - pó drugem glědanišću - až ku nutśikownemu Lagrangowemu dypkoju (pótakem pśedewšym hyšći w pśiśěgnjenju zemje: něźi 1,5 milionow km)
  • Mjasec, kosmonawtiske misije na Mjasec, kśicaki Zemskeje cery

Solarne objekty:

 • Objekty nutśikownego Słyńcnego systema: Až do asteroidowego pasa (něźi 450 milionow km = 3 astronomiske jadnotki[AJ])
  • Słyńco, nutśikowne planety a jich mjasece, Zemi bliske asteroidy: Amor-typ, Apollo-typ a Aten-typ, Arjuna-asteroidy, Marsowe trojanarje
 • Asteroidowy pas ako granica mjazy nutśikownym a wenkownym Słyńcnym systemom, Ceres (lutkowy planet)
 • Wenkowny Słyńcny system: 7,5 miliardow km = 50 AJ
  • Wenkowne planety a jich mjasece, Jupiterowe a Neptunowe trojanarje
  • Transneptuńske objekty (objekty Kuiperowego pasa) zwenka Neptunoweje cery (30-50 AJ): Kuiperowy pas z lutkowyma planetoma Pluto a Eris ako głownyma zastupnikoma
 • nakšomne strony Słyńcnego systema: Wót Słyńca zdalone objekty až do heliopauze, něźi 100.000 AJ = 1,5 swětłowych lět(SWL)
  • Oortowa mrokawa
 • Dłujkoperiodiske komety a aperiodiske komety z hyperboliskeju abo paraboliskeju ceru, kenž Słyńcny system daloko pśeprěkuju

Ekstrasolarne Objekty: Objekty zwenka granicow našogo Słyńcnego systema (deep-sky-objekty)

 • Objekty galaktiskego susedstwa:
  • Bliske gwězdy (něźi 15 SWL)
  • Lokalny puchoŕ (wokoło 300 SWL)
 • Galaktiske objekty: Wobłuk 100.000 SWL (30.000 parsekow)
  • Ptaškowa droga a jeje direktne pśewóźarje, wósebnje Wjelika Magellanowa mrokawa a Mała Magellanowa mrokawa
 • Ekstragalaktiske objekty:
  • Lokalna kupka (kurjawa Andromedy a někotare mjeńše objekty)
  • Virgo-supergromada (něźi 100 galaksijowych gromadow, něźi 200 milionow SWL pśeměra), Wjelika murja
  • filamenty a proznoty (nejwětše až doněnta znate struktury swětnišća)

Astronomiske elementy

Astronomiske elementy su wubrane njematerielne objekty geometriskego raza. Wóni słuže definiciji astronomiskich koordinatowych systemow a jich mjazsobnemu połoženjeju, pśelicenjeju koordinatow, referencěrowanjeju a woblicenjeju cerowych elementow a datow jadnogo objekta, zwěsćenjeju casowego dypka astronomiskich tšojenjow a pógibowanjow a jich połoženjow relatiwnje k stojnišću wobglědowarja (efemeridy). W licenju se z nimi wobchada rowno tak ako z materielnymi objektami.

Referencowe dypki

 • Barycentrumy systemow, śěžyšćowe dypki srjejźnych a pšawych objektow, galaktiske srjejźišćo
 • Głowne połoženja: Ekwinoktije (nalětny dypk, nazymski dypk), solstitije (wobrośenja Słyńca: lěśojske, zymske wobrośenje Słyńca), apsidy (apoapsis, periapsis), suki (wósebnje mjasecowy suk), kulminaciski dypk, konstelacije: Konjukcije, opozicija (syzygium), na pś. połny mjasec, nowy mjasec
 • Pole (ekliptiske pole, njebjaske pole, cenit, nadir), njebjaske směry (pódpołdnjowy dypk, pódpołnocny dypk, pódzajtšny dypk, pódwjacorny dypk)

Referencowe linije

 • Solstitialna linija, apsidiska linija, sukowa linija, wizěrowa linija (směr glědanja), padorowny směr (lot)

Rumowe kśiwule

idealne a oskulěrujuce (na aktualnje znatu gódnotu se pśitłocujuce) kśiwule

 • woběgowa cera (orbit), Keplerowa cera, hodograf

Referencowe rowniny

Rowniny, kenž wopisuju srjejźne stawy mólonych cerow, ako połožeńske rowniny objekta abo drugich datow

 • Galaktiska rownina, ekliptika, cerowa rownina, ekwatorowa rownina (njebjaski ekwator), horicont, meridianowa rownina

Referencowe płonje

śělesa, kenž powšyknje tomu słuže, fiktiwne srjejźne objekty definěrowaś

 • Geoid, selenoid

Glej teke

 • dogrono wó zasadach za rědowanje pśeslěźenja a wužywanja swětnišća inkluziwnje Mjaseca a drugich njebjaskich śělesow (Swětnišćowe dogrono)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.