Sunsun

Sariya


Sunsun[1] (Bamanankan, Franse - pomme cannelle, Angilɛkan - sugar-apple, sweetstop, custard apple ‎donnen ni Annona squamosal), a lasili bɔra Ameriki funtenima jamanaw ani Indiz Tlebi. Espanyi ‎julaw y’a ta u bolo ka taa Azi. A bɛ wele Meksiki ko ate ni Bengaliw y’o tɔgɔo taa ko ata. ‎ Sunsun ye jiri korilen bugulama min janya b’a ta 5-10 cm a kɔnɔ b’a jɔ 6-10 cm la. A giriya b’a ta ‎‎100–240 g, a bu tigew kolikolilen. A nɔniya b’a ta nuguji ɳajɛlen ka taa bula nuguji.‎

Faits en bref Nom court, Nom scientifique du taxon ...
Sunsun

A bu jɛlen aka timi a kise ka ca.‎


Sababou

  1. Bailleul, Charles. 2008. Dictionnaire français-bambara. Bamako: Éditions Donniya. ISBN 2-911741-04-8.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.