Jaime Malanyaon

Si Jaime Tordilla Malanyaon (11 Hunyo 1913 - 6 Abril 1999) saróng edukador, historyador, linggwista, kolumnista asín Bikolista. Siyá nagin superintendente sa apát kan anóm na school division sa Rehiyon Bikol kabilang na an Dibisyon kan Camarines Sur. Haros sa lawig kan saíyang buhay yaon sa lantád nin edukasyon. Komo saróng parasurat, an pirang libro sinurat niya sa tataramon na Bikol na may katampad na Ingles (English gloss).

Istorya nin buhay

Siyá namundág sa Calabanga, Camarines Sur sa mga magúrang niyáng sindá Roman Carrion Malanyaon asín Doña Aquilina Valdemor Tordilla. Kan Mayo 4, 1939 saiyáng naagóm si Catalina Brendia Velasco (25 Nob. 1916 - 26 Agosto 1998) na saróng maestra. Nagkaigwá sindá nin doseng (12) aki: Jaime na saróng abogado, Oscar na saróng edukador, enhinyerong si Mario, Joven na saróng padì, Teresita na saróng nars, Benigno Jaime na nagin saróng sikologo, Rommel na saróng nars, Vito na saróng negosyante, an nutritionist na su Aurora Rosario, Luz na sarô man na nars, Maria Concepcion na parehong anesthesiologist asín negosyante, asín si Maria Belen na sarô man na maestra. Si Malanyaon nagkamít kan Pro Eclesiae Et Pontificae Award na igináwad saíya kan Santo Papa kan Simbahan Katolika, manta nagin saróng Gintong Ina Awardee man an agom niyang si Catalina.

Nag-adal si Malanyaon kan saiyang hayskul sa Camarines Sur High School asín, komo saróng iskolar kan gobyerno, nakatápos siya nin Edukasyon sa Philippine Normal School (ngonyán Philippine Normal University). Sa kaamayán kan saíyang karera nagin siyáng prinsipal sa Tinambac, Camarines Sur kun saen nanompongán niyá an saiyang agom.

Pakaretiro ni Malanyaon, siyá an namayo kan Archdiocesan Bikol Translation Committee asín nagin man siyáng myembro kan Komite na nagBikol kan Ingles na bibliya sa lindóng kan Philippine Bible Society

Aktibo man siyáng myembro kan Kabikolan, Inc., saróng kaburonyogán sa pagpauswág kan Kulturang Bikolnon asín myembro man kan Philippine Historical Society. Siring man, siyá myembro kan broadcast media sa rehiyon Bikol asín parasurát sa duwang peryodikong Bikol: an Vox Bikol sagkód an Harubay.

Sarong uusipón sa laóg kan pamilya iyó na an ginikánan kan mga Malanyaon saróng cimarron na pinílì na magtukád sa Bukid Isarog arambilíng magpasákop sa mga Kastila kan panahon.

Mga sinurat asin napalagdang libro

An minasunód iyó an mga sinúrat asín napalagdâ niyáng mga libro:

 • Camarines Sur: Bikolandia's Premiere Province. 1998
 • Ina and Her Faithful. 1997
 • An Puso Kan Kabikolan. 1997
 • An Samong Ginikanan: Our Family Tree. 1994.
 • Calabanga. 1993.
 • Istorya kan Kabikolan (Kabikolan: A History), AMS Press. 1991. 568 na boklit. May Bibliograpiya
 • Tambobong Nin Mga Piniling Tataramon sa Bikol (Bikol-English Thesaurus). AMS Press. 1990. 444 na boklit*
 • Diamond Jubilee of Region V (1901-1978), dapit sa edukasyon sa rehiyon Bikol. 1978

Igwa kaini nin mga kopya sa National Library kan Filipinas.

Pagromdom

Ipinangáran ki Malanyaon an saróng gawad sa Calabanga, Camarines Sur bilang pagromdóm sa saíyang mga naginibohán.

Ginunoan

 • Jaime T. Malanyaon Iistorya kan Kabikolan, AMS Press, Syudad nin Naga. 1991. 568 na boklit.
 • Kuleksyon sa National Library
 • Pahayag asin osipon ni Rommel V. Malanyaon (Hunyo 13, 2008)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.