Romaci

RomaciYapon dilinin latın hərfləri ilə yazılışı. Bu yazılışda Katakana, Hiraqana və ya Kancidən istifadə olunmur.

Romanizasiyalar arsında fərqlər

Cədvəl üç sistemin fərqini göstərir: Hepbörn, Nihon-şiki and Kunrei-şiki:

HiraganaKatakanaHepbörnNippon-şikiKunrei-şiki
a
i
u
e
o
ya
yu
yo
ka
ki
ku
ke
ko
きゃキャkya
きゅキュkyu
きょキョkyo
sa
shisi
su
se
so
しゃシャshasya
しゅシュshusyu
しょショshosyo
ta
chiti
tsutu
te
to
ちゃチャchatya
ちゅチュchutyu
ちょチョchotyo
na
ni
nu
ne
no
にゃニャnya
にゅニュnyu
にょニョnyo
ha
hi
fuhu
he
ho
ひゃヒャhya
ひゅヒュhyu
ひょヒョhyo
ma
mi
mu
me
mo
みゃミャmya
みゅミュmyu
みょミョmyo
ya
yu
yo
ra
ri
ru
re
ro
りゃリャrya
りゅリュryu
りょリョryo
wa
iwii
ewee
woo
n-n'(-m)n-n'
ga
gi
gu
ge
go
ぎゃギャgya
ぎゅギュgyu
ぎょギョgyo
za
jizi
zu
ze
zo
じゃジャjazya
じゅジュjuzyu
じょジョjozyo
da
jidizi
zuduzu
de
do
ぢゃヂャjadyazya
ぢゅヂュjudyuzyu
ぢょヂョjodyozyo
ba
bi
bu
be
bo
びゃビャbya
びゅビュbyu
びょビョbyo
pa
pi
pu
pe
po
ぴゃピャpya
ぴゅピュpyu
ぴょピョpyo

Bu cədvəl onların arasındaki fərqləri göstərir.

KanaYenidən baxılan HepbörnNihon-şikiKunrei-şiki
ううūû
おう, おおōô
shisi
しゃshasya
しゅshusyu
しょshosyo
jizi
じゃjazya
じゅjuzyu
じょjozyo
chiti
tsutu
ちゃchatya
ちゅchutyu
ちょchotyo
jidizi
zuduzu
ぢゃjadyazya
ぢゅjudyuzyu
ぢょjodyozyo
fuhu
iwii
ewee
owoo
n-n'(-m)n-n'
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.