Ərəb qrafikalı Azərbaycan əlifbası

Ərəb qrafikalı Azərbaycan əlifbası və ya Əbcəd[1] (ابجد) — Azərbaycan dilinin yazılmasına ərəb qrafikasının bir variantı ilə başlanılmış əlifba. Ərəb əlifbası türk dilləri üçün mükəmməl əlifba olmasa da, təxminən XX əsrin əvvəllərinə qədər bu əlifbadan Azərbaycanda geniş istifadə olunub. Azərbaycan Respublikası ərazisində 1929-cu ilə kimi ərəb qrafikalı əlifbadan istifadə edilib. Cənubi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türkləri isə ərəb əlifbasından indi də istifadə edirlər.

Qövsi Təbrizinin şeiri. Ərəb yazı sistemi ilə Azərbaycan dilində yazılmışdır.

Xüsusiyyətləri

Ərəb əlifbasında türk dillərinin saitlərini əks etdirən xüsusi işarələrin olmaması, bir neçə səsin bir işarə ilə yazılması həmin əlifbanın türk dillərinin əlifbası kimi işlədilməsində zaman-zaman müəyyən çətinliklər meydana çıxarmışdır. Azərbaycan dili üçün də bu çətinliklər mövcud olmuşdur.

Ərəb əlifbasının istifadəsindən irəli gələn nöqsanlar əsasən aşağıdakıları özündə birləşdirir:[2]

  • 1) Azərbaycan dilində olan bir sıra fonemlərə uyğun gələn səslərin ərəb dilində yalnız tələffüzə görə fərqlənməsi nəzərə alınaraq onların əlifbada bir neçə işarə ilə ifadə olunması (məsələn: v, s, y, z, t, h);
  • 2) ərəb əlifbasında işlədilən hərflərin sözdə işlənmə yerindən asılı olaraq bir qisminin dörd, digər qisminin 2 işlənmə şəklinin olması;
  • 3) ərəb əlifbasındakı 28 hərfdən 16 hərf müstəqil işarəyə malik idi. Qalan 12 hərf diakritik işarələrlə bir-birindən fərqləndirilirdi;
  • 4) ərəb əlifbasında Azərbaycan dilinin saitlərini ifadə etmək üçün müxtəlif diakritik işarələrdən istifadə olunurdu; ərəb əlifbasında cəmi dörd sait üçün işarə vardır, bu dörd işarə də işlənmə yerinə görə müxtəlif səsləri ifadə edə bilirdi;
  • 5) yazı prosesində istifadə edilən əlavə işarələrin orfoqrafik və orfoepik səhvlərin buraxılmasına səbəb olması;
  • 6) imla qaydalarını yaratmaqda, habelə tədris işində çətinliklər.

Əlifba

Aşağıdakı cədvəl, Ərəb əlifbası tərtibi ilə düzülüb və Latın əlifbasında yaxın olan qarşılıqları göstərir.

Azərbaycan dilində Ərəb və Latın əlifbalarının qarşılıqları
Başda Təkcə Ortada Sonda Adı Latın Misal (latın) Misal (əbcəd)
آ / ا əlif a / ə / o / ’ آچ
ﺒـ be b baba بآبآ
پﭙـپ pe p papaq پآپآق
ﺘـ te t Təbil تابيل
ﺜـ se s saniyə ثانیه
ﺠـ cim c cib جیب
چـ چـچــچ çe ç çap چاپ
ﺤـ ha h halحال
ﺨـ xa x xal خال
dəl d dil دیل
zəl z Azərbaycan آذربایجان
ra r ra رنگ

z zorزور
je j Jalə ژآله
ﺴــﺲ sin s Səlim سهليم
ﺸــﺶ şin ş şirin شیرین
ﺼــﺺ sad s Samədصمد
ﺿ ﻀــﺾ dad z Davudضاوض
ﻄــﻂ ta t tabeطآته
ﻈــﻆ za z zahir ظاهر
ﻌــﻊ ayn ə / ‘ əməl عمل
ﻐــﻎ ğayn ğ bağباغ
ﻔــﻒ f fil فیل
ﻘــﻖ qaf q qadir قادر
کﮑــﮏ kəf k kitab کتآب
گﮕــﮓ gəf g gülگول
ŋəf ŋ yeni یڭی
ﻠــﻞ ləm l lalə لآله
ﻤــم mim m mən من
ﻨــﻦ nun n naz نآز
vəv v / o vilayət ولآیت
h , ə hava هوا
ﻴـ y , i yaz یآز
ئـ -ـئـ- həmzə ı , e beş بئش
Köhnə nəşriyatda işlənən birləşmiş hərflər (ligatures) seçməsi
Birləşmələr
Birləşmə Başda Ortada Sonda Adı Latın Söz (Latın) Söz (Əbcəd)
ləməlif lə, la lalə لاله
الله Allah Allah, -llah (-ullah, -üllah, -ıllah, -illah) Abdullah عبد الله

Həmçinin bax

İstinadlar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.