ܫܡܣܕܝܢ ܡܢ ܫܢܬ 2006

ܫܡܣܕܝܢ (ܛܘܪܩܐܝܬ Şemdinli܆ ܩܪܕܘܐܝܬ Şemzînan) ܗܝ ܩܠܝܡܐ ܒܗܟܐܪܝ ܝܘܡܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ. ܒܫܢܬ 2010 ܐܝܬ ܗܘܘ 11,211 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܫܡܣܕܝܢ܀

ܛܒܝܒ̈ܐ ܡܢ ܫܡܣܕܝܢ

ܡܬܘ̈ܬܐ

  • ܒܝܬ ܓܪܓܢ
  • ܗܠܢܐ
  • ܟܝܬܘܢܐ
  • ܫܦܛܢ
  • ܣܪܘܢܝܣ
  • ܬܝܣ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.