ܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܒܝܕ ܗܐܢܙ ܡܐܩܐܪܬ

ܪܓܫܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܒܗ ܒܪ ܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܡܩܒܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ܀

ܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ

ܪܬܡܐ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܸܓ݂ܫܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪܸ̈ܓ݂ܫܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܶܓ̥ܫܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܶܓ̥ܫܶܐ)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.