ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕ ܒܪ ܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܩܢܘܢܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܘܥܢܐ ܕܡܬܠܐ ܙܕܩܐ ܢܫܝܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.