ܫܠܡܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ


Welcome to the Classical Syriac Wikipedia


ܗܫܐ ܐܝܬ 1,901 ܡܓܠ̈ܝܢ

! - ܐ - ܒ - ܓ - ܕ - ܗ - ܘ - ܙ - ܚ - ܛ - ܝ - ܟܟ - ܠ - ܡܡ - ܢܢ - ܣ - ܥ - ܦ - ܨ - ܩ - ܪ - ܫ - ܬ


ܫܘܬܦܢܐ ܝܕܝܕܐ ܚܙܝ ܢܝ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܫܪܐ ܫܘܬܦܬܟ


ܕ̈ܘܟܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ
  • ܕܘܟܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ — ܡܨܐ ܐܢܬ ܡܫܐܠ ܫܘ̈ܐܠܐ ܥܠ ܚܫܚܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ܂
  • ܩܘܛܢܐ ܟܢܝܫܐ — ܥܠ ܕܘܪ̈ܫܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܘܐܦ ܕ̈ܘܟܝܬܐ ܐܘܡܢܝ̈ܬܐ ܘܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ܂
  • ܬܪܥܐ ܕܟܢܫܐ — ܥܒܕ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܕ̈ܡ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ܂
  • ܛܐܒ̈ܐ — ܛܐܒ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܘܕܫܬܐܣܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ܂
  • ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܐܬܪܢܝܬܐ — ܥܠ ܡܡܠܠܐ ܥܡ ܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܂
ܐܚ̈ܘܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ
ܘܝܩܝܠܟܣܝܩܘܢ
ܠܟܣܝܩܘܢ ܚܐܪܐ
ܘܝܩܝܟܪܝܣܝܣ
ܟܘܢܫܐ ܚܐܪܐ
ܕܟܪ̈ܝܣܝܣ
ܘܝܩܝܣܦܪܐ
ܣܦܪ̈ܐ ܠܝܘܠܦܢܐ
ܘܝܩܝܫܪܫܐ
ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܚܐܪܐ
ܕܟܬܒ̈ܐ
ܘܝܩܝܛܐܒ̈ܐ
ܕܘܟܬܐ ܚܐܪܬܐ ܕܛܐܒ̈ܐ
ܚܕ̈ܬܐ
ܡܝܛܐ-ܘܝܩܝ
ܡܥܕܪܢܘܬܐ ܝܚܝܕܬܐ
ܠܘܝܩܝܡܝܕܝܐ
ܘܝܩܝܓܘܐ
ܐܘܨܪܐ ܚܐܪܐ ܕܡܝܕ̈ܝܐ
ܘܝܩܝܙܢܝ̈ܐ
ܛܟܣܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܕܥܠܡܐ
ܕܚܝ̈ܘܬܐ
ܥܠ ܘܝܩܝܦܕܝܐ
ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕܡܛܟܣܬܐ ܕܘܝܩܝܡܝܕܝܐ ܘܫܬܐܣ ܒ15 ܟܢܘܢ ܒ 2001 ܒܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ ܘܡܩܝܡܢܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܘ ܓܝܡܝ ܘܝܠܙ (Jimmy Wales). ܢܝܫܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܫܬܐܣ ܘܝܩܝܦܕ̈ܝܬܐ ܒܟܠ ܠܫܢܐ ܒܒܪܝܬܐ. ܒܟܠ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܟܠ ܢܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܢܘܬܐ ܕܫܚܠܦ ܡܓ̈ܠܐ.

ܒܬܪ ܫܢܬܐ 2001 ܘܝܩܝܦܕܝ̈ܬܐ ܚܕ̈ܬܐ ܫܬܐܣܬ ܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒ2005 ܒܪܐ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܬܚܙܗ ܗܘܐ ܒܐܢܛܪܢܛ ܥܠ arc.wikipedia.org.

ܗܫܐ ܐܝܬ 1235 (ܢܝܣܢ 2011) ܡܓܠܝ̈ܢ ܒܓܘ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܫܐ ܐܦ ܐܝܬ (15 ܟܢܘܢ ܒ 2010) ܝܬܝܪ ܡܢ 14 ܡܠܝܘܢ ܡܓܠܝ̈ܢ ܒ271 ܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܒܟܠܐ ܘܝܩܝܦܕܝܐ.

ܠܫܢ̈ܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ

Podes atopar a Wikipedia en moitas outras linguas.
Podes atopar a Wikipedia en moitas outras linguas.
ܠܫܢ̈ܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ

ܟܠ ܘܝܩܝܦܕ̈ܝܐ ܟܘܢܫܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܫܪܘܝܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܠܫܢܐ ܐܚܪܢܐ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.