ܐܪ̈ܡܝܐ ܒܗܘܠܢܕܐ

ܥܡܐ ܐܪܡܝܐ (ܐܪܡܝܐ ܥܬܝܩܐ: ארמיא) ܚܕ ܥܡܐ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ. ܐܪ̈ܡܝܐ ܥܡܪܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܡ ܘܒܟܠܗ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܕܐܡܗ ܘܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܡܬܚܫܒ ܚܕ ܡܢ ܠܫ̈ܢܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܡܬܡܠܠ ܒܗ ܕܠܐ ܩܘܛܥ ܗܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܫܢ̈ܝܢ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.