ܥܝܢܐ ܕܐܢܫܐ

ܥܝܢܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܝܢ̈ܐ ܐܘ ܥܝܢ̈ܬܐ) ܗܝ ܗܕܡܐ ܕܚܙܝܬܐ ܕܩܒܝܥܐ ܗܝ ܒܪܝܫܐ. ܢܘܗܪܐ ܡܥܠ ܒܥܝܢܐ ܡܢ ܒܒܬܐ ܘܒܬܪܟܢ ܐܦܠ ܥܠ ܢܫܒܐ ܕܥܝܢܐ܀

ܪܬܡܐ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܲܝܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܐܘ ܥܲܝܢ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܰܝܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܐܘ ܥܰܝܢ̈ܳܬ݂ܳܐ)

ܗܕ̈ܡܐ ܕܥܝܢܐ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.