ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܢܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ
ܢܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ
ܦܘܠܓܐ
ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ37 ܡ. - 431 (ܬܪܝܢܝܬܐ) - 1552 (ܬܠܝܬܝܬܐ)
ܡܩܝܡܢܐܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ
ܪܝܫ ܥܕܬܐ
ܪܝܫܐܡܪܝ ܐܒܐ ܪܘܒܝܠ ܬܠܝܬܝܐ
ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐܦܛܪܝܪܟܐ ܩܛܘܠܝܩܘܣ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ
ܟܘܪܣܝܐܐܪܒܝܠ
ܪ̈ܡܙܐ
ܐܢܢܦܘܪܐܐܕܝ ܘܡܐܪܝ
ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܣܘܪܓܕܐܓܪܝܓܘܪܝܐ
ܪܘܪܒܘܬܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ323.300
ܚܣܝ̈ܐ11
ܥܕ̈ܬܐ124
ܟܗܢ̈ܐ117
https://www.assyrianchurch.org/

ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܗܝ ܥܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܫܡܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܫܥܣܪ܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬ 37 ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܠܝܬܐ ܕ431 ܒܡܕܝܢܬ ܐܦܣܘܣ܇ ܦܠܓܘ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܡܢ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܠܕܪܐ ܐܪܒܥܣܪ ܗܘܬ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܕܬܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܬܐ ܒܓܐܘܓܪܦܝܐ ܥܡ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܡܢ ܐܘܪܘܦܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܠܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ܀

ܒܫܢܬ 1552 ܐܬܦܠܓܬ ܥܕܬܐ ܒܬܪܬܝܢ ܥܕ̈ܢ ܡܛܠ ܕܣܕܩܐ. ܡܢ ܓܒܐ ܚܕ ܐܫܬܬܣܬ ܗܘܬ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ܀

ܕܪ̈ܓܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ

ܥܠܠܢ̈ܐ

ܦܛܪܝܪܟܐ (ܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ)

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ

ܐܦܣܩܘܦܐ

ܟܗܢ̈ܐ

ܐܪܟܕܝܩܘܢ

ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ

ܟܗܢܐ

ܡܫܡܫܢ̈ܐ

ܗܘܦܕܝܩܢܐ

ܡܫܡܢܐ

ܩܪܘܝܐ

ܥܠܠܢ̈ܐ

ܦܛܪܝܪܟܐ

 • ܡܪܝ ܐܒܐ ܪܘܒܝܠ ܬܠܝܬܝܐ

ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ

ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ

 • ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܟܡܝܣ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܡܪܝܩܐ)
 • ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܝܘܣܦ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܩܢܕܐ)
 • ܡܪܝ ܥܒܕܝܫܘܥ ܐܒܪܗܡ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܩܢܕܝܢܐܒܝܐ ܘܕܓܪܡܢ)
 • ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܝܘܣܦ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘܕܐܪܡܝܢܐ ܘܕܢܘܗܕܪܐ)
 • ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܝܟܢܝܣ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܠܘܢܕܘܢ ܘܕܡܥܪܒܐ ܕܐܘܪܘܦܐ)
 • ܡܪܝ ܐܒܪܣ ܝܘܚܢܢ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ)
 • ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܝܠܝܐ (ܐܘܚܕܢܐ ܕܒܝܩܛܘܪܝܐ ܘܕܢܝܘ ܙܝܠܢܕ)
 • ܡܪܝ ܐܒܐ ܪܘܒܝܠ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܩܠܝܦܘܪܢܝܐ ܘܕܣܟܪܬܝܪܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܣܘܢܗܕܝܩܝܐ)
 • ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܒܢܝܡܝܢ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܥܪܒܐ ܕܐܡܪܝܩܐ)
 • ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܩܘܪܝܩܘܣ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܗܢܕܘ)
 • ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܝܘܣܦ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܗܢܕܘ)
 • ܡܪܝ ܢܪܣܝ ܒܢܝܡܝܢ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܝܪܐܢ)
 • ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܐܝܣܚܩ (ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܓܕܐܕ ܘܕܐܘܩܪܐܝܢܐ ܘܕܓܘܪܓܝܐ)

ܐܦ ܚܙܝ


ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ | ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ | ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܢܕܘ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܥܩܘܒܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.