ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܚܫܘܟܬܐ

ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܒܗܪܐ ܗܘ ܐܕܫܐ ܕܬܘܩܦܐ. ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܙܗܪܝܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ ܘܡܫܬܠܢܐ ܗܘ ܥܠ ܪܓܫܐ ܕܚܙܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܘܼܗܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܘܼܗܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.