ܢܗܪܐ ܒܓܪܡܢ

ܢܗܪܐ (ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܨܝܪܘܬܐ: ܢܗܪ̈ܐ܄ ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܬܝܪܘܬܐ: ܢܗܪ̈ܘܬܐ) ܗܘ ܐܘܪܚܐ ܪܕܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܪܡܬܐ ܠܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܲܗܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܲܗܪܹ̈ܐ ܐܘ ܢܲܗܪ̈ܲܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܰܗܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܰܗܪܷ̈ܐ ܐܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.