ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܘ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܘ ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ Xριστός "ܡܫܝܚܐ") ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܒܪܝܬܐ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܘܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܡܫܝ̈ܚܝܐ (ܐܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ) ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܐܝܬ ܒܝܬ ܚܕ ܘܦܠܓܐ ܠܬܪܝܢ ܒ̈ܠܝܘܢܐ ܡܫܝ̈ܚܝܝܢ ܒܥܠܡܐ. ܐܦ ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܝܬܝܪܐ ܦܪܝܣܬܐ ܒܥܠܡܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.