Magyarország (ܡܓܪܐܝܬ)
ܡܓܪ
ܐܬܐ ܕܡܓܪ ܢܝܫܐ ܕܡܓܪ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: Himnusz (Isten, áldd meg a magyart) (ܡܓܪܐܝܬ)
("ܣܘܓܝܬܐ (ܐܠܗܐ ܒܪܟ ܠܡܓܪ̈ܝܐ)")
ܡܓܪ
ܡܓܪ
ܝܒܫܬܐ ܐܘܪܘܦܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܡܓܪܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡܓܪܝܐ ܐܘ ܗܘܢܓܪܝܐ
ܐܪܫܟܝܬܐ ܒܘܕܦܫܛ
47°26′ ܓܪܒܝܐ 19°15′ ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܘܕܦܫܛ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ 92.3% ܡܓܪ̈ܝܐ
1.9% ܪ̈ܘܡܐ
5.8% ܐܚܪ̈ܢܐ
ܬܘܕܝܬܐ 54.3% ܡܫܝܚܝ̈ܝܢ
—39.0% ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܝܢ
—11.8% ܦܪ̈ܘܛܣܛܢܛܝܝܢ
—3.5% ܡܫܝܚܝ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ
18.2% ܕܠܐ ܬܘܕܝ
0.3% ܐܚܪ̈ܢܝܢ
27.2% ܕܠܐ ܫܘܐܠ
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܦܪܠܡܢܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܝܐܢܘܫ ܐܕܪ
ܒܝܩܛܘܪ ܐܘܪܒܐܢ
ܫܘܪܝܐ
- ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܡܓܪ
- ܡܠܟܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ
- ܕܬܐ ܕ1222
- ܩܪܒܐ ܕܡܘܗܐܬܫ
- ܚܘܪܪܐ ܕܒܘܕܐ
- ܩܘܡܐ ܕ1848
- ܡܠܟܘܬܐ ܕܢܡܣܐ-ܡܓܪ
- ܩܝܡܐ ܕܛܪܝܐܢܘܢ
- ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ
- ܠܚܡܬ ܚܘܝܕܐ ܐܘܪܘܦܝܐ

895
25 ܒܟܢܘܢ ܐ 1000
24 ܒܢܝܣܢ 1222
29 ܒܐܒ 1526
2 ܒܐܝܠܘܠ 1686
15 ܒܐܕܪ 1848
30 ܒܐܕܪ 1867
4 ܒܙܝܪܢ 1920
23 ܒܬܫܪܝܢ ܐ 1989
1 ܒܐܝܪ 2004
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
108 ܒܥܠܡܐ
93,030 km²
3.7%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2020)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
91 ܒܥܠܡܐ
9,769,526
105 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2020)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
53 ܒܥܠܡܐ
316,342,000,000 $
32,434 $
ܙܘ̈ܙܐ ܦܘܪܝܢܛ (HUF)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 1
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ ܝܡܝܢܐ
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ hu
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 36+

ܡܓܪ ܐܘ ܗܘܢܓܪܝܐ (ܡܓܪܐܝܬ Magyarország) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܡܓܪ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܢܡܣܐ ܠܡܥܪܒܐ ܘܥܡ ܣܠܘܒܩܝܐ ܠܓܪܒܝܐ ܘܥܡ ܐܘܩܪܐܝܢܐ ܠܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܘܥܡ ܪܘܡܢܝܐ ܠܡܕܢܚܐ ܘܠܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܥܡ ܣܪܒܝܐ ܠܬܝܡܢܐ ܘܥܡ ܩܪܘܐܛܝܐ ܘܣܠܘܒܢܝܐ ܠܬܝܡܢ ܡܥܪܒܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܓܪ ܢܡܠܠܘܢ ܡܓܪܐܝܬ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.