ܠܫܢܐ ܗܘ ܕܘܒܪܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ ܡܡܠܠܝܢ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ܁ ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܠ̈ܫܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̈ܬܠܫܢܝܢ ܐܘ ܟ̈ܬܝܒܝܢ܁ ܥܡ ܕ̈ܘܓܐ ܐܝܬ ܠ̈ܫܢܐ ܪ̈ܡܙܢܝܐ ܘܥܡ ܣ̈ܡܝܐ ܐܝܬ ܒܪܝܠ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.