ܟܪܛܝܣܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܫܝܡ̈ܝܐ

ܠܫ̈ܢܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܟܢܫܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܕܢܬܡܠܠܘܢ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕܐܦܪܝܩܐ. ܠܫ̈ܢܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܕܚܝܝܢ ܝܘܡܢܐ ܐܢܘܢ ܥܒܪܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܐܪܡܝܐ ܘܡܝܠܛܝܐ ܘܠܫ̈ܢܐ ܕܟܘܫ܀

ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܥܢܦܐ ܕܓܪܒܝ-ܡܕܢܚܐ ܒܫܪܒܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܐܦܪ̈ܘ-ܐܣܝܐܬܝܐ (ܕܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܐܝܬ "ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ-ܚܡܝ̈ܐ"). ܟܘܢܝܐ "ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ" ܐܫܬܡܗ ܗܘܐ ܡܢ ܡܫܬܥܝܢܐ ܓܪܡܢܝܐ ܐܘܓܘܣܛ ܠܘܕܒܝܓ ܒܘܢ ܫܠܘܬܣܪ ܒܫܢܬܐ ܕ1781. ܟܘܢܝܐ ܐܫܬܐܣ ܥܠ ܦܘܓܪܦܐ ܕ"ܠܘܚ ܥܡܡ̈ܐ" ܕܒܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܕܒܗ ܢܦܓܪܦ ܠܦܘܪܫܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܢܘܚ ܠܒܬܪܟܢ ܛܘܦܢܐ. ܫܝܡ ܒܪ ܢܘܚ ܢܬܚܫܒ ܐܝܟ ܐܒܘܗܘܢ ܕܐܫܘܪ ܘܕܐܪܡ ܘܐܝܟ ܐܒܘܗܝ ܕܣܒܗ ܕܥܒܪ܆ ܗܢܘܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܝܟ ܫܡܗ̈ܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܐܘ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡ̈ܝܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.