ܠܫܢܐ ܪܘܣܝܐ (русский язык) ܗܘ ܠܫܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘܕܒܠܐܪܘܣ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ 150 ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܐܢܫ̈ܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.