ܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ
𐤃‏𐤁‏𐤓‏𐤉‏𐤌‏ 𐤊‏𐤍‏𐤏‏𐤍‏𐤉‏𐤌‏
ܪܬܡܐ /dabarīm Kana`nīm /
ܡܬܡܠܠ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܣܘܪܝܐ ܘܠܒܢܢ ܘܬܘܢܣ
ܡ̈ܠܠܐ ܐܡܗܝ̈ܐ ܡ̈ܠܠܐ
ܓܢܣܐ ܕܠܫܢܐ
 • ܫܝܡܝ̈ܐ
  • ܫܝܡܝ̈ܐ ܡܨܥܝ̈ܐ
   • ܫܝܡܝ̈ܐ ܡܥܪܒ ܓܪ̈ܒܝܝܐ
    • ܟܢܥܢܝܐ
     • ܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ
ܪܡܙ̈ܐ ܕISO
ISO 639-3

ܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܠܠܝܢ ܒܗ ܫܟܝܢ̈ܐ ܕܣܦܪܐ ܡܕܢܚܝܐ ܡܢ ܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ ܒܥܬܝܩܘܬܐ ܘܗܝ ܬܚܒܫ ܠܫܢ̈ܐ ܕܥܡܐ ܟܢܥܢܝܐ ܐܝܟ ܦܘܢܝܩܝ̈ܐ ܘܥܒܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܦܠܣܛܝܢܝ̈ܐ. ܘܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ ܩܪܝܒ ܠܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܘܩܠܝܠ ܪܚܝܩ ܠܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ. ܘܒܫܘܪܝܐ ܕܐܠܦܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܠ ܗܢܘܢ ܠܫܢ̈ܐ ܦܘܢܝܩܝ̈ܐ ܬܠܦܠܘܢ ܘܗܘܘ ܠܚܘܕ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܫܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܦܠܚ ܗܫܐܝܬ ܠܓܢܒ ܝܗܘܕܝܐ ܠܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ܀

ܡܫܩܠ̈ܐ

ܐܦܠܓ ܒܨܘܝ̈ܐ ܕܥܬܩ̈ܐ ܘܡܠܫܢܢ̈ܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܦܘܢܝܩܝܐ ܠܬܠܬܐ ܦܣܘܩ̈ܝܢ ܪ̈ܝܫܝܝܢ ܗܢܘܢ:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.